Mestský dom kultúry, prísp. org.vCard QR Code

IČO : 355 190 88, DIČ : 2020630898

Kontaktné údaje :

Mobil : +421 918 955 272 - Pokladňa Domu kultúry poskytuje informácie o filmových
a kultúrnych predstaveniach, predaj a rezervácie vstupeniek.
E-mail
: info@kulturavranov.sk
Telefón :
057/ 48 815 10, 057/ 44 639 50

Bankové spojenie :

Názov banky : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu
: SK34 0900 0000 0005 6074 9407

Adresa :

M. R. Štefánika 875/200
093 01  Vranov nad Topľou
Slovenská republika

Naša poloha:

Prosíme tých, ktorí prichádzajú cez Košice aby zvolili Sečovce ako miesto prejazdu.

Kľúčový poriadok Domu kultúry :
Pondelok 6:00 - 18:00
Utorok 6:00 - 18:00
Streda 6:00 - 21:45
Štvrtok 6:00 - 21:45
Piatok 6:00 - 21:45
Sobota 8:45 - 12:15, 15:30 - 21:45
Nedeľa 15:30 - 21:45

Budova Domu kultúry bude uzamknutá ihneď po ukončení filmového predstavenia v kine Mladosť alebo kultúrnom predstavení v Estrádnej sále.
V prípadoch, keď sa filmové predstavenie neuskutoční, budova bude uzamknutá o 20:00.

Kontakty na pracovníkov :
Útvar riaditeľa:
Ing. Alfonz Kobielsky Riaditeľ riaditel@kulturavranov.sk
director@kulturavranov.sk
Mgr. Renáta Hajníková sekretárka, pokladníčka, PaM sekretariat@kulturavranov.sk
Ing. Martin Križan, PhD. ekonóm, účtovník martinkrizan@kulturavranov.sk
Útvar kultúry, výchovy a propagácie: info@kulturavranov.sk
Mgr.Peter Novák vedúci oddelenia peternovak@kulturavranov.sk
Bc. Marián Sobota samostatný kultúrny referent sobotamaros@kulturavranov.sk
Silvia Nusová samostatný kultúrny referent silvianusova@kulturavranov.sk
Radoslav Gajdoš samostatný kultúrny referent tv@kulturavranov.sk
Ing. Alžbeta Hrabčáková samostatný kultúrny referent alzbetahrabcakova@kulturavranov.sk
Útvar prevádzky DK:
Peter Tóth vedúci oddelenia petertoth@kulturavranov.sk
Peter Pastir požiarny a bezpečnostný technik pastir@kulturavranov.sk
Ján Kertis zvukár, prevádzkový elektrikár zvukar@kulturavranov.sk
Ján Bindas domovník, údržbár, kľučová služba
Iveta Andrejková upratovačka
Zlatica Kaščáková upratovačka
Kino: info@kulturavranov.sk
Ľudovít Gazda vedúci kina ludovitgazda@kulturavranov.sk
Kamila Turanská pokladníčka kina a kultúrnych podujatí kamilaturanska@kulturavranov.sk

Virtuálna prehliadka Mestského domu kultúry

Dokumenty MsDK
Vstupenky zo zrušených (preložených) podujatí, ktoré boli zakúpené v pokladni MsDK, môžete vrátiť
v pokladni MsDK.
Zakúpené vstupenky prostredníctvom internetu môžete vrátiť a to najneskôr pred začiatkom predstavenia a maximálne do 7 dní od ich zakúpenia požadovať za nich zaplatenú finančnú hodnotu. Musíte tak urobiť elektronickou písomnou žiadosťou. Formulár nájdete aj na tomto odkaze: Žiadosť o vrátenie vstupného.
Obsahuje:
  • názov, dátum a čas predstavenia,
  • rad a sedadlo/á,
  • meno a priezvisko, na ktorú boli tieto lístky zakúpené.
  • Ak žiadosť nebude obsahovať niektorý z uvedených údajov, nebude vybavená.
  • Ak je kúpa staršia ako 6 mesiacov od dnes uveďte IBAN účtu na ktorý chcete zaslať vstupné.
  • V prípade, že pri kúpe vstupeniek prostredníctvom internetu došlo síce k odpísaniu sumy z účtu zákazníka, ale vstupenky sa nezobrazili, reklamáciu vrátenia peňazí z dôvodu neposkytnutia služby si musíte uplatniť v banke, ktorá Vám vystavila platobnú kartu, prostredníctvom ktorej platba prebehla. Takéto reklamácie nemôže riešiť prevádzkovateľ.
Kupujúci, ktorý si zakúpi vstupenky prostredníctvom internetu, bez výhrad prijíma všetky ustanovenia týchto obchodných podmienok a je povinný sa nimi riadiť.
Názov zmluvy Účastník zmluvy Predmet zmluvy Hodnota zmluvy Uzavretá
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. Z201936561 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Dodávka zemného plynu viď zmluva 9.12.2021
Zmluva o vypožičke Folklórny súbor Orgonina, Vranov nad Topľou Užívanie nebytových priestorov viď zmluva 10.1.2022
Zmluva o vypožičke Folklórna skupina Kňahinka, Čičava Užívanie nebytových priestorov viď zmluva 10.1.2022
Zmluva o vypožičke Občianske združenie "NARCIS" Vranov nad Topl'ou Užívanie nebytových priestorov viď zmluva 10.1.2022
Zmluva o vypožičke Okresná organizácia Jednoty dôchodcov, Vranov nad Topl'ou Užívanie nebytových priestorov viď zmluva 10.1.2022
Zmluva o vypožičke Okresný výbor Slovenského zväzu chovateľov, Vranov nad Topl'ou Užívanie nebytových priestorov viď zmluva 10.1.2022
Zmluva o vypožičke Slovenský zväz telesne postihnutých, Vranov nad Topl'ou Užívanie nebytových priestorov viď zmluva 10.1.2022
Zmluva o vypožičke Slovenský zväz zdravotne postihnutých Vranov nad Topľou Užívanie nebytových priestorov viď zmluva 10.1.2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov Ondrej Buranský, 1. mája 1945/55, 031 01 Liptovský Mikuláš Užívanie nebytových priestorov viď zmluva 10.1.2022
Zmluva o vypožičke Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava Užívanie nebytových priestorov viď zmluva 10.1.2022
Zmluva o dodaní kultúrnebo vystúpenia OZ KĽUD na divadlo i film, Kladzany 185, 094 21 Kladzany Odohratie predstavenia "47 miľijoni 143 euri" viď zmluva 31.1.2022
Zmluva o sprostredkovaní koncertu LENKA promotion, s.r.o., Kysak 195, 04481 Kysak koncert Lenky Filipovej" viď zmluva 15.2.2022
Zmluva o dodaní kultúrneho vystúpenia SRANDA s.r.o., ul. JRD 298/28, 044 11 Trstené pri Hornáde koncert skupiny Ščamba viď zmluva 11.2.2022
Dodatok č. 3 k poistnej zmluve č. 8002005828 ČSOB Poisťovňa, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava Poistenie majetku viď zmluva 25.2.2022
Dohoda č. 22/40/060/54 o poskytnutí príspevku Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny,Námestie slobody 5,093 01 Vranov n/T Poskytnutie finančného príspevku na úhradu prevádzkových nákladov viď zmluva 9.3.2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-442-01409 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava Poskytnutie finančných prostriedkov - projekt Zlatý Gaštan 2000 € 11.3.2022
Zmluva o dodaní kultúrneho vystúpenia Folklórny súbor Vranovčan, Staničná 1241, 093 01 Vranov n/T Odohratie predstavenia "ZBOHOM" viď zmluva 14.3.2022
Zmluva o účinkovaní Alžbeta Madejová, Sídlisko II, 1216/42, 09301 Vranov n/T člen poroty na festivale Zlatý gaštan 100 € 28.3.2022
Zmluva o účinkovaní Mgr. Miroslav Alexovič, Mlynská 1337, 09301 Vranov n/T príprava scenára a moderovanie festivalu Zlatý gaštan 240 € 30.3.2022

Od 31.3.2022 máme povinnosť zverejňovať zmluvy v: Centrálnom registri zmlúv
Mediálni partneri