Mestský dom kultúry, prísp. org.vCard QR Code

IČO : 355 190 88, DIČ : 2020630898

Kontaktné údaje :

Mobil : +421 918 955 272 - Pokladňa Domu kultúry poskytuje informácie o filmových
a kultúrnych predstaveniach, predaj a rezervácie vstupeniek.
E-mail
: info@kulturavranov.sk
Telefón :
057/ 48 815 10, 057/ 44 639 50

Bankové spojenie :

Názov banky : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu
: SK34 0900 0000 0005 6074 9407

Adresa :

M. R. Štefánika 875/200
093 01  Vranov nad Topľou
Slovenská republika

Naša poloha:

Prosíme tých, ktorí prichádzajú cez Košice aby zvolili Sečovce ako miesto prejazdu.

Kľúčový poriadok Domu kultúry :
Pondelok 6:00 - 18:00
Utorok 6:00 - 18:00
Streda 6:00 - 21:45
Štvrtok 6:00 - 21:45
Piatok 6:00 - 21:45
Sobota 8:45 - 12:15, 15:30 - 21:45
Nedeľa 15:30 - 21:45

Budova Domu kultúry bude uzamknutá ihneď po ukončení filmového predstavenia v kine Mladosť alebo kultúrnom predstavení v Estrádnej sále.
V prípadoch, keď sa filmové predstavenie neuskutoční, budova bude uzamknutá o 20:00.

Kontakty na pracovníkov :
Útvar riaditeľa:
Ing. Alfonz Kobielsky Riaditeľ riaditel@kulturavranov.sk
director@kulturavranov.sk
Mgr. Renáta Hajníková sekretárka, pokladníčka, PaM sekretariat@kulturavranov.sk
Ing. Martin Križan, PhD. ekonóm, účtovník martinkrizan@kulturavranov.sk
Útvar kultúry, výchovy a propagácie: info@kulturavranov.sk
Mgr.Peter Novák vedúci oddelenia peternovak@kulturavranov.sk
Bc. Marián Sobota samostatný kultúrny referent sobotamaros@kulturavranov.sk
Silvia Nusová samostatný kultúrny referent silvianusova@kulturavranov.sk
Radoslav Gajdoš samostatný kultúrny referent tv@kulturavranov.sk
Ing. Alžbeta Hrabčáková samostatný kultúrny referent alzbetahrabcakova@kulturavranov.sk
Útvar prevádzky DK:
Peter Tóth vedúci oddelenia petertoth@kulturavranov.sk
Peter Pastir požiarny a bezpečnostný technik pastir@kulturavranov.sk
Ján Kertis zvukár, prevádzkový elektrikár zvukar@kulturavranov.sk
Ján Bindas domovník, údržbár, kľučová služba
Iveta Andrejková upratovačka
Zlatica Kaščáková upratovačka
Kino: info@kulturavranov.sk
Ľudovít Gazda vedúci kina ludovitgazda@kulturavranov.sk
Kamila Turanská pokladníčka kina a kultúrnych podujatí kamilaturanska@kulturavranov.sk

Virtuálna prehliadka Mestského domu kultúry

Dokumenty MsDK
Vstupenky zo zrušených (preložených) podujatí, ktoré boli zakúpené v pokladni MsDK, môžete vrátiť
v pokladni MsDK.
Zakúpené vstupenky prostredníctvom internetu môžete vrátiť a to najneskôr pred začiatkom predstavenia a maximálne do 7 dní od ich zakúpenia požadovať za nich zaplatenú finančnú hodnotu. Musíte tak urobiť elektronickou písomnou žiadosťou. Formulár nájdete aj na tomto odkaze: Žiadosť o vrátenie vstupného.
Obsahuje:
  • názov, dátum a čas predstavenia,
  • rad a sedadlo/á,
  • meno a priezvisko, na ktorú boli tieto lístky zakúpené.
  • Ak žiadosť nebude obsahovať niektorý z uvedených údajov, nebude vybavená.
  • Ak je kúpa staršia ako 6 mesiacov od dnes uveďte IBAN účtu na ktorý chcete zaslať vstupné.
  • V prípade, že pri kúpe vstupeniek prostredníctvom internetu došlo síce k odpísaniu sumy z účtu zákazníka, ale vstupenky sa nezobrazili, reklamáciu vrátenia peňazí z dôvodu neposkytnutia služby si musíte uplatniť v banke, ktorá Vám vystavila platobnú kartu, prostredníctvom ktorej platba prebehla. Takéto reklamácie nemôže riešiť prevádzkovateľ.
Kupujúci, ktorý si zakúpi vstupenky prostredníctvom internetu, bez výhrad prijíma všetky ustanovenia týchto obchodných podmienok a je povinný sa nimi riadiť.
Názov zmluvy Účastník zmluvy Predmet zmluvy Hodnota zmluvy Uzavretá Zverejnená
Zmluva o účinkovaní  CREA -EDU o,z, D. Makovického 5188/28, 036 Ol Martin Vzdelávací projekt Svet okolo nás. viď zmluva  16.1.2020  16.1.2020 
Zmluva o vypožičke  Folklórna skupina Kňahinka, Čičava Užívanie nebytových priestorov viď zmluva  16.1.2020  16.1.2020 
Zmluva o vypožičke  Folklórny súbor Orgonina, Vranov nad Topľou Užívanie nebytových priestorov viď zmluva  17.1.2020  17.1.2020 
Zmluva o vypožičke  Občianske združenie "NARCIS" Vranov nad Topl'ou Užívanie nebytových priestorov viď zmluva  20.1.2020  20.1.2020 
Zmluva o vypožičke  Okresná organizácia Jednoty dôchodcov, Vranov nad Topl'ou Užívanie nebytových priestorov viď zmluva  20.1.2020  20.1.2020 
Zmluva o vypožičke  Klub Sclerosis Multiplex Slnečnica, Vranov nad Topľou Užívanie nebytových priestorov viď zmluva  21.1.2020  22.1.2020 
Zmluva o vypožičke  Okresný výbor Slovenského zväzu chovateľov, Vranov nad Topl'ou Užívanie nebytových priestorov viď zmluva  22.1.2020  22.1.2020 
Zmluva o vypožičke  Hudobná skupina StaMa, Vranov nad Topl'ou Užívanie nebytových priestorov viď zmluva  23.1.2020  23.1.2020 
Zmluva o vypožičke  Slovenský zväz telesne postihnutých, Vranov nad Topl'ou Užívanie nebytových priestorov viď zmluva  24.1.2020  27.1.2020 
Zmluva o vypožičke  Slovenský zväz telesne postihnutých, Vranov nad Topl'ou Užívanie nebytových priestorov viď zmluva  27.1.2020  27.1.2020 
Zmluva o vypožičke  Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Vranov nad Topl'ou Užívanie nebytových priestorov viď zmluva  28.1.2020  30.1.2020 
Zmluva o vypožičke  Hudobná skupina Ypsilon, Vranov nad Topl'ou Užívanie nebytových priestorov viď zmluva  29.1.2020  30.1.2020 
Zmluva o spolupráci  O.z. KUMŠT TEATRO, Broskyňová 7, Malinovo, 900 45 Divadelné predstavenie "Kumšt" viď zmluva  7.2.2020  11.2.2020 
Dohoda o spolupráci  OYSTER agency s.r.o., Partizánska 1248/2, 811 03 Bratislava Koncert Štefan Štec & Fajta TOUR viď zmluva  18.2.2020  18.2.2020 
Zmluva o účinkovaní  Mgr. Peter Novák, Hronského 1197, 093 Ol Vranov nad Topľou Zabezpečenie hudobnej skupiny a jej hudobnej produkcie na podujatí Čaj o piatej. 800 €  20.2.2020  21.2.2020 
Zmluva o dodaní kultúrneho vystúpenia  OZ KĽUD na divadlo i film, Kladzany 185, 094 21 Kladzany Odobratie predstavenia "Pisočok". viď zmluva  24.2.2020  24.2.2020 
Zmluva  Divadelné centrum, o.z., A. Kmeťa 28, P.O.BOX 183, 036 Ol Martin Divadelné predstavenie Silly Bear a Jack&Joe viď zmluva  28.2.2020  28.2.2020 
Zmluva o Balíkovom účte  Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava Účet Komunal Plus viď zmluva  27.2.2020  2.3.2020 
Príloha č. 1 k zmluve o vyvesovaní reklamných plagátov  PRO-FACTOR,Františkánska 4,917 O1 Trnava Reklamné plagáty viď zmluva  26.2.2020  3.3.2020 
Dohoda č. 20/40/060/33  Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny,Námestie slobody 5,093 01 Vranov n/T  Poskytnutie príspevku zamestnávateľovi - Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím 4 viď zmluva  24.3.2020  30.3.2020 
Dohoda č. 20/40/054/225  Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny,Námestie slobody 5,093 01 Vranov n/T  Poskytovanie finančných príspevkov zamestnávateľovi na mentorované zamestnanie a prax viď zmluva  30.3.2020  30.3.2020 
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-442-01290  Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto  Poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu Projektu "Zlatý Gaštan" 4000 €  20.3.2020  17.4.2020 
Dodatok Č. 1 k zmluve o spolupráci č. 328/2020  ČLOVEČINA, občianske združenie, Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava  Divadelné predstavenie "Mužské Oddelenie" v podaní RND viď zmluva 11.5.2020  11.5.2020 
Kúpna zmluva č. Z20209231_Z  Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava  Stravné poukážky 40 114,37 €  15.5.2020  18.5.2020 
Dodatok k zmluve  Divadelné centrum, o.z., A. Kmeťa 28, P.O.BOX 183, 036 Ol Martin Divadelné predstavenie Silly Bear a Jack&Joe viď zmluva  18.6.2020  18.6.2020 
Zmluva o poskytnutí dotácie č.MK-2945-2020-3.2  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP č. 33,813 31 Bratislava l  Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu SR prostredníctvom vyzbieraných kultúrnych poukazov. viď zmluva  24.6.2020  24.6.2020 
Zmluva o vypožičiavaní filmových nosičov pre verejné premietanie Forum Film Slovakia, s.r.o., Einsteinova 20, SK- 851 01 Bratislava  Filmové nosiče pre verejné premietanie viď zmluva  26.2.2020  8.7.2020 
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 81623 Bratislava  Poistenie liečebných nákladov v zahraničí viď zmluva  17.7.2020  17.7.2020 
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 81623 Bratislava  Poistenie liečebných nákladov v zahraničí viď zmluva  17.7.2020  17.7.2020 
Zmluva o výpožičke Mesto Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87  Výpožička motorového vozidla viď zmluva  20.7.2020  21.7.2020 
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 02 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava  Poskytovanie verejných služieb elektronickej komunikácie viď zmluva  25.8.2020  26.8.2020 
Zmluva o poskytovaní verejných služieb Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny,Námestie slobody 5,093 01 Vranov n/T  Poskytovanie finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax viď zmluva  26.8.2020  31.8.2020 
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-120-01926  Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto  Poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu Projektu "Romano bašaviben" 3000 €  27.8.2020  31.8.2020 
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-442-01290  Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto  Poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu Projektu "Zlatý Gaštan" viď zmluva  3.9.2020  14.9.2020 
Zmluva o poskytovaní verejných služieb A15544688 Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava  Poskytovanie verejných služieb elektronickej komunikácie viď zmluva  9.9.2020  14.9.2020 
Zmluva o poskytovaní verejných služieb A15544862 Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava  Poskytovanie verejných služieb elektronickej komunikácie viď zmluva  9.9.2020  14.9.2020 
Zmluva o poskytovaní verejných služieb A15544854 Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava  Poskytovanie verejných služieb elektronickej komunikácie viď zmluva  9.9.2020  14.9.2020 
Zmluva o poskytovaní verejných služieb A15544810 Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava  Poskytovanie verejných služieb elektronickej komunikácie viď zmluva  9.9.2020  14.9.2020 
Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva Prima banka Slovensko, a.s.,Hodžova ll, 010 ll Žilina  Zriadenie a poskytovanie služieb elektronického bankovníctva viď zmluva  17.9.2020  17.9.2020 
Zmluva o poskytnutí dotácie - Audiovizuálny fond Audiovizuálny fond, Grässlingová 53, Bratislava 811 09  Poskytnutie finančnej podpory uvádzania audiovizuálnych diel viď zmluva  23.9.2020  30.9.2020 
Nájomná zmluva LM trade-spol. s.r.o.,094 09 Majerovce 19  Prenájom nebytových priestorov viď zmluva  30.9.2020  30.9.2020 
Dodatok č.1 k zmluve č.1130161  Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava  Dodávka elektrickej energie viď zmluva  5.10.2019  8.10.2019 
Zmluva o dodaní kultúrneho vystúpenia  Fann Trade, Jána Hollého 698/1, 071 Ol Michalovce Spolupráca pri organizovaní a realizácii predstavenia Rómeo + Júlia. viď zmluva  6.9.2020  12.10.2020 
Dodatok č.1 k zmluve č. 20-120-01926 Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto  Poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu Projektu "Romano bašaviben" viď zmluva 21.10.2020  21.10.2020 
Dodatok č.1 k zmluve č.MK-2945-2020-3.2 zo dňa 24.6.2020  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP č. 33,813 31 Bratislava l  Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu SR prostredníctvom vyzbieraných kultúrnych poukazov. viď zmluva  21.10.2020  27.10.2020 
Kúpna zmluva Ing. Marek Pinkoš, Porubská 746,093 03 Vranov n. T.  Ochranné rúška 105 €  2.11.2020  6.11.2020 
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Pripojenie do distribučnej sústavy viď zmluva  9.10.2020  13.11.2020 
Zmluva o poskytnutí dotácie - Audiovizuálny fond Audiovizuálny fond, Grässlingová 53, Bratislava 811 09  Poskytnutie finančnej podpory uvádzania audiovizuálnych diel 3400 €  2.12.2020  2.12.2020 
Zmluva o dodávke elektrickej energie  Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava  Dodávka elektrickej energie viď zmluva  30.12.2020  30.12.2020 
Mediálni partneri