Mestský dom kultúry, prísp. org.vCard QR Code

IČO : 355 190 88, DIČ : 2020630898

Kontaktné údaje :

Mobil : +421 918 955 272 - Pokladňa Domu kultúry poskytuje informácie o filmových
a kultúrnych predstaveniach, predaj a rezervácie vstupeniek.
E-mail
: info@kulturavranov.sk
Telefón :
057/ 48 815 10, 057/ 44 639 50

Bankové spojenie :

Názov banky : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu
: SK34 0900 0000 0005 6074 9407

Adresa :

M. R. Štefánika 875/200
093 01  Vranov nad Topľou
Slovenská republika

Naša poloha:

Prosíme tých, ktorí prichádzajú cez Košice aby zvolili Sečovce ako miesto prejazdu.

Kľúčový poriadok Domu kultúry :
Pondelok 6:00 - 18:00
Utorok 6:00 - 18:00
Streda 6:00 - 21:45
Štvrtok 6:00 - 21:45
Piatok 6:00 - 21:45
Sobota 8:45 - 12:15, 15:30 - 21:45
Nedeľa 15:30 - 21:45

Budova Domu kultúry bude uzamknutá ihneď po ukončení filmového predstavenia v kine Mladosť alebo kultúrnom predstavení v Estrádnej sále.
V prípadoch, keď sa filmové predstavenie neuskutoční, budova bude uzamknutá o 20:00.

Kontakty na pracovníkov :
Útvar riaditeľa:
Ing. Alfonz Kobielsky Riaditeľ riaditel@kulturavranov.sk
director@kulturavranov.sk
Mgr. Renáta Hajníková sekretárka, pokladníčka, PaM sekretariat@kulturavranov.sk
Ing. Martin Križan, PhD. ekonóm, účtovník martinkrizan@kulturavranov.sk
Útvar kultúry, výchovy a propagácie: info@kulturavranov.sk
Mgr.Peter Novák vedúci oddelenia peternovak@kulturavranov.sk
Bc. Marián Sobota samostatný kultúrny referent sobotamaros@kulturavranov.sk
Silvia Nusová samostatný kultúrny referent silvianusova@kulturavranov.sk
Radoslav Gajdoš samostatný kultúrny referent tv@kulturavranov.sk
Ing. Alžbeta Hrabčáková samostatný kultúrny referent alzbetahrabcakova@kulturavranov.sk
Útvar prevádzky DK:
Peter Tóth vedúci oddelenia petertoth@kulturavranov.sk
Peter Pastir požiarny a bezpečnostný technik pastir@kulturavranov.sk
Ján Kertis zvukár, prevádzkový elektrikár zvukar@kulturavranov.sk
Ján Bindas domovník, údržbár, kľučová služba
Iveta Andrejková upratovačka
Zlatica Kaščáková upratovačka
Kino: info@kulturavranov.sk
Ľudovít Gazda vedúci kina ludovitgazda@kulturavranov.sk
Kamila Turanská pokladníčka kina a kultúrnych podujatí kamilaturanska@kulturavranov.sk

Virtuálna prehliadka Mestského domu kultúry

Vstupenky zo zrušených (preložených) podujatí, ktoré boli zakúpené v pokladni MsDK, môžete vrátiť
v pokladni MsDK.
Zakúpené vstupenky prostredníctvom internetu môžete vrátiť a to najneskôr pred začiatkom predstavenia a maximálne do 7 dní od ich zakúpenia požadovať za nich zaplatenú finančnú hodnotu. Musíte tak urobiť elektronickou písomnou žiadosťou. Formulár nájdete aj na tomto odkaze: Žiadosť o vrátenie vstupného.
Obsahuje:
  • názov, dátum a čas predstavenia,
  • rad a sedadlo/á,
  • meno a priezvisko, na ktorú boli tieto lístky zakúpené.
  • Ak žiadosť nebude obsahovať niektorý z uvedených údajov, nebude vybavená.
  • Ak je kúpa staršia ako 6 mesiacov od dnes uveďte IBAN účtu na ktorý chcete zaslať vstupné.
  • V prípade, že pri kúpe vstupeniek prostredníctvom internetu došlo síce k odpísaniu sumy z účtu zákazníka, ale vstupenky sa nezobrazili, reklamáciu vrátenia peňazí z dôvodu neposkytnutia služby si musíte uplatniť v banke, ktorá Vám vystavila platobnú kartu, prostredníctvom ktorej platba prebehla. Takéto reklamácie nemôže riešiť prevádzkovateľ.
Kupujúci, ktorý si zakúpi vstupenky prostredníctvom internetu, bez výhrad prijíma všetky ustanovenia týchto obchodných podmienok a je povinný sa nimi riadiť.

Informačné stretnutie 25.9.2020 Hotel Patriot Vranov nad Topľou

V rámci úlohy (Ú5) Uskutočnenie workshopov, informačných stretnutí sa v Hoteli Patriot vo Vranov n. T. uskutočnilo 25.9.2020 za účasti nášho vedúceho partnera z Euroregionu Karpacki Rzeszow / Poľsko / Informačné stretnutie . Počas prezentácie sme všetkým účastníkom odovzdali materiály na školenie, písacie potreby, notes a tašku s logom programu a názvom projektu aby si mohli viesť poznámky. Pozvanie s informáciami o projekte obdŕžalo a zároveň pozvanie prijalo 31 osôb z radov printových, rozhlasových a internetových médií a zástupcov inštitúcií, organizácií a subjektov spojených s propagáciou a rozvojom územných značiek regiónov zohľadňujúc nové rozvojové trendy v turistike. Naše pozvanie prijal aj Ing. Ján Ragan primátor mesta, ktorý Informačné stretnutie otvoril.
K účastníkom sa postupne prihovorili aj PhDr. Michal Kaliňák hovorca ZMOS, Ján Hudacký Honorárny konzul Poľska na Slovensku a náš vedúci partner z Euroregiónu v Rzeszowe Dawid Lasek. Informačné stretnutie viedol a projekt účastníkom aktivity predstavil Ing. Alfonz Kobielsky manažér projektu. Predsúpil pred médiá a poskytol im všetky informácie o projekte, jeho úlohách a cieľoch ale aj o jeho financovaní. Pred média predstúpil aj Dawid Lasek podpredseda Združenia Karpatský Euroregión Poľsko od ktorého sme sa dozvedeli aj o význame a dôležitosti značky Carpathia, ktorá propaguje 7 krajín sveta /18 mil. obyvateľstva/. Dokáže pomôcť v oblasti turizmu, obchodu, kultúry, školstva, cestovného ruch a podobne. Rozhovor médiám poskytol aj Michal Kaliňák, ktorý porozprával o možnostiach, čerpania eurofondov a povzbudil starostov k ich žiadaniu. Nezabudol vyzdvihnúť našu iniciatívu ohľadom cezhraničnej spolupráce. Nasledovala prezentácia experta zo Švajčiarska, profesora Manu Broccarda, ktorý je profesorom v Instytucie Turystyki HES-SO Valais-Wallis. Odprezentoval nám Švajčiarske inovácie v turizme aby sme vedeli modernou formou propagácie zatraktívnili ponúkane tradičné produkty alebo destinácie. Počas stretnutia konzekutívne tlmočenie zabezpečoval Maroš Mitrík. Nasledoval obed a po ňom diskusia, do ktorej sa zapojili niele starostovia obcí, poslanci VÚC Prešov ale aj pracovníci Oblastných organizácií, združení, zástupcovia a zamestnanci miestnych samospráv.
Po Informačnom stretnutí si účastníci vymenili skúsenosti v oblasti cezhraničnej spolupráce a realizácií projektov. Účastníci si vymenili vizitky a v závere stretnutia sa rozlúčili. Všetko naše úsilie smerovalo k zdarnému priebehu tejto aktivity. Podujatie sa uskutočnilo za riadnych hygienických podmienok, účastníkom boli rozdané rúška a pri dverách bola umiestnená dezinfekcia rúk. Boli podpísane prezenčné listiny. Miestnosť bola označená informačným plagátom.Projekt propagovala textilná stena a roll-up. Z podujatia bola vyhotovená fotodokumentácia. Aktivita sa uskutočnila v plnom rozsahu v súlade s projektovou dokumentáciou, boli splnené všetky ukazovatele projektu.

Prezentácie počas Informačného stretnutia:
Mediálni partneri