Mestský dom kultúry, prísp. org.vCard QR Code

IČO : 355 190 88, DIČ : 2020630898

Kontaktné údaje :

Mobil : +421 918 955 272 - Pokladňa Domu kultúry poskytuje informácie o filmových
a kultúrnych predstaveniach, predaj a rezervácie vstupeniek.
E-mail
: info@kulturavranov.sk
Telefón :
057/ 48 815 10, 057/ 44 639 50

Bankové spojenie :

Názov banky : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu
: SK34 0900 0000 0005 6074 9407

Adresa :

M. R. Štefánika 875/200
093 01  Vranov nad Topľou
Slovenská republika

Naša poloha:

Prosíme tých, ktorí prichádzajú cez Košice aby zvolili Sečovce ako miesto prejazdu.

Kľúčový poriadok Domu kultúry :
Pondelok 6:00 - 18:00
Utorok 6:00 - 18:00
Streda 6:00 - 21:45
Štvrtok 6:00 - 21:45
Piatok 6:00 - 21:45
Sobota 8:45 - 12:15, 15:30 - 21:45
Nedeľa 15:30 - 21:45

Budova Domu kultúry bude uzamknutá ihneď po ukončení filmového predstavenia v kine Mladosť alebo kultúrnom predstavení v Estrádnej sále.
V prípadoch, keď sa filmové predstavenie neuskutoční, budova bude uzamknutá o 20:00.

Kontakty na pracovníkov :
Útvar riaditeľa:
Ing. Alfonz Kobielsky Riaditeľ riaditel@kulturavranov.sk
director@kulturavranov.sk
Mgr. Renáta Hajníková sekretárka, pokladníčka, PaM sekretariat@kulturavranov.sk
Ing. Martin Križan, PhD. ekonóm, účtovník martinkrizan@kulturavranov.sk
Útvar kultúry, výchovy a propagácie: info@kulturavranov.sk
Mgr.Peter Novák vedúci oddelenia peternovak@kulturavranov.sk
Bc. Marián Sobota samostatný kultúrny referent sobotamaros@kulturavranov.sk
Silvia Nusová samostatný kultúrny referent silvianusova@kulturavranov.sk
Radoslav Gajdoš samostatný kultúrny referent tv@kulturavranov.sk
Ing. Alžbeta Hrabčáková samostatný kultúrny referent alzbetahrabcakova@kulturavranov.sk
Útvar prevádzky DK:
Peter Tóth vedúci oddelenia petertoth@kulturavranov.sk
Peter Pastir požiarny a bezpečnostný technik pastir@kulturavranov.sk
Ján Kertis zvukár, prevádzkový elektrikár zvukar@kulturavranov.sk
Ján Bindas domovník, údržbár, kľučová služba
Iveta Andrejková upratovačka
Zlatica Kaščáková upratovačka
Kino: info@kulturavranov.sk
Ľudovít Gazda vedúci kina ludovitgazda@kulturavranov.sk
Kamila Turanská pokladníčka kina a kultúrnych podujatí kamilaturanska@kulturavranov.sk

Virtuálna prehliadka Mestského domu kultúry

Vstupenky zo zrušených (preložených) podujatí, ktoré boli zakúpené v pokladni MsDK, môžete vrátiť
v pokladni MsDK.
Zakúpené vstupenky prostredníctvom internetu môžete vrátiť a to najneskôr pred začiatkom predstavenia a maximálne do 7 dní od ich zakúpenia požadovať za nich zaplatenú finančnú hodnotu. Musíte tak urobiť elektronickou písomnou žiadosťou. Formulár nájdete aj na tomto odkaze: Žiadosť o vrátenie vstupného.
Obsahuje:
  • názov, dátum a čas predstavenia,
  • rad a sedadlo/á,
  • meno a priezvisko, na ktorú boli tieto lístky zakúpené.
  • Ak žiadosť nebude obsahovať niektorý z uvedených údajov, nebude vybavená.
  • Ak je kúpa staršia ako 6 mesiacov od dnes uveďte IBAN účtu na ktorý chcete zaslať vstupné.
  • V prípade, že pri kúpe vstupeniek prostredníctvom internetu došlo síce k odpísaniu sumy z účtu zákazníka, ale vstupenky sa nezobrazili, reklamáciu vrátenia peňazí z dôvodu neposkytnutia služby si musíte uplatniť v banke, ktorá Vám vystavila platobnú kartu, prostredníctvom ktorej platba prebehla. Takéto reklamácie nemôže riešiť prevádzkovateľ.
Kupujúci, ktorý si zakúpi vstupenky prostredníctvom internetu, bez výhrad prijíma všetky ustanovenia týchto obchodných podmienok a je povinný sa nimi riadiť.

Workshopy remesla 2.- 4.6.2021 Hotel Patriot Vranov nad Topľou .

Drevorezba – Drôtikovanie - Paličkovaná čipka.

V rámci Piatej úlohy: (Ú5) „Uskutočnenie workshopov, informačných stretnutí“ sme hneď po uvoľnení protipandemických opatrení zrealizovali tri Workshopy remesla. Na základe stratégie subznačiek – skúmaných 3 etnografických oblastí na východe Slovenska, sme vyčlenili v každom z troch regiónov Zemplín, Šariš, Zamagurie najviac typický druh remesla s cieľom jeho popularizácie a podnecovania potenciálnych turistov k návšteve týchto území. Tieto podklady sme využili na prípravu zaujímavých, kreatívnych a nápaditých workshopov – drevorezby, drôtikovania a paličkovanej čipky. Všetky workshopy sa realizovali postupne od 2.- do 4. 6. 2021 v príjemnom prostredí Hotela Patriot vo Vranove n. T. v čase od 9.00 h do 19.00 h. Každý z workshopov za prítomnosti 18 účastníkov, ale aj médií TV B52 a Rádia Regína Východ otvoril manažér projektu Ing. Alfonz Kobielsky, ktorý porozprával prítomným o cezhraničnej spolupráci medzi Poľskom a Slovenskom, spomenul program Interreg s ktorého je projekt EtnoCarpathia financovaný a dozvedeli sa základné informácie o cieľoch projektu a smerovaní PL-SK spolupráce.

V stredu 2. 6. 2021 sa uskutočnil Workshop Drevorezby, ktorý viedol lektor pán Alexander Orlík. Prítomných účastníkov oboznámil zo základmi drevorezby. Predstavil im teoretickú a praktickú stránku tohto zaujímavého remesla. Pristavil sa pri každom stole a pomáhal, či radil ako si predkresliť predlohu na drevo a ako treba bezpečne narábať s dlátkami a nožíkmi. Porozprával o tom, aké drevo je najvhodnejšie a čo predchádza jeho opracovaniu. Nezabudol pripomenúť bezpečnosť práce s ostrými predmetmi. Upútal aj vlastnými prácne vyrezanými drevorezbami. Neopomenul úpravu dreva alebo jeho ošetrovanie. Tento celodenný workshop navštívilo 18 účastníkov rôznych vekových kategórií, ale i pohlavia. Bol zaujímavý a poučný. Mnohých motivoval k účasti na ďalších remeselných workshopoch.

Dňa 3. 6. 2021 sme pokračovali v tej istej miestnosti Workshopom drôtikovania alebo drotárstva. Viedla ho pani Mária Hudecová, ktorá prítomným predviedla vlastné práce ako sú drôtikovaním dekorované sviece a vajíčka. Lektorka sa pristavila pri každom účastníkovi osobne a radila ako postupovať a tvoriť túto krehkú krásu. Prešli spoločne teoretickú a praktickú časť a postup drôtikovania. Pri tvorbe použili sviece a vajíčka, ktoré dekorovali a ozdobovali. Lektorka im dala základy remesla, ale i podporu a pomocnú ruku pri tvorbe s drôtom. Účastníci si svoje prácne vytvorené diela mali možnosť vziať so sebou po ukončení workshopu.

Nasledujúci deň v piatok 4.6.2021 sme pokračovali Workshopom paličkovanej čipky – vzor Solivarská čipka, ktorý viedla lektorka Katarína Kaščáková. Lektorka si priniesla svoje vlastné výrobky ako inšpiráciu pre začínajúcich čipkárov. Oboznámila účastníkov s históriou vzniku paličkovanej čipky. Dozvedeli sme sa aj to, že paličkovanú čipku smeli robiť, ako aj nosiť iba ženy z vyšších spoločenských vrstiev. Bola znakom bohatstva. Poskytla účastníčkam základy paličkovanej čipky na 15 vlastných valcoch a paličkách. Pravá čipka alebo výšivka je dnes veľmi vyhľadávaním módnym prvkom pri tvorbe odevov. Každý zo spomínaných workshopov bol tvorivý a nápaditý. Naučil účastníkov workshopov základom remesla, ale hlavne podnietil ich chuť a záujem o tradičné ľudové umenie a tvorbu. Účastníci si navzájom s lektormi vymenili kontakty a plánovali už osobné stretnutia a konzultácie. Poznatky ktoré nadobudli na workshopoch zužitkujú pri tvorbe niektorého zo spomínaných remesiel. Medzí účastníkmi a lektormi vládla priateľská a pohodová atmosféra.

Priestory Hotela Patriot sme označili plagátom, ktorý návštevníkov zariadenia informoval o pripravovaných workshopoch remesiel. Plagátom, pozvánkou a časovým harmonogramom sme označili aj miestnosť v ktorej sa workshopy konali. Obsahovali logo programu, názov projektu a ostatné náležitosti. Zároveň sme v miestnosti umiestnili roll up a textilnú stenu, ktorá informovala účastníkov o projekte. Rozmiestnili sme stoly tak aby každý účastník sedel sám s dostatočným odstupom. Pri vchode sa nachádzala dezinfekcia a rúška, ktoré si účastníci mohli vziať. Na každom celodennom workshope sa zúčastnilo 18 osôb z každého workshopu bola vyhotovená prezenčná listina a fotodokumentácia. Účastníkom bol poskytnutý materiál, náradie, celodenná strava a tri kreatívne workshopy s odborným výkladom a praktickými ukážkami ľudovo- umeleckej tvorby. Aktivita sa uskutočnila v plnom rozsahu v súlade s projektovou dokumentáciou. Boli splnené všetky ukazovatele projektu. Z priebehu workshopov bola vyhotovená TV B52 reportáž:

Mediálni partneri