Mestský dom kultúry, prísp. org.vCard QR Code

IČO : 355 190 88, DIČ : 2020630898

Kontaktné údaje :

Mobil : +421 918 955 272 - Pokladňa Domu kultúry poskytuje informácie o filmových a kultúrnych predstaveniach, predaj a rezervácie vstupeniek.
E-mail
: info@kulturavranov.sk
Telefón :
057/ 48 815 10, 057/ 44 639 50

Bankové spojenie :

Názov banky : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu
: SK34 0900 0000 0005 6074 9407

Adresa :

M. R. Štefánika 875/200
093 01  Vranov nad Topľou
Slovenská republika

Naša poloha:

Prosíme tých, ktorí prichádzajú cez Košice aby zvolili Sečovce ako miesto prejazdu.

Kľúčový poriadok Domu kultúry :
Pondelok 6:00 - 18:30
Utorok 6:00 - 18:30
Streda 6:00 - 21:45
Štvrtok 6:00 - 21:45
Piatok 6:00 - 21:45
Sobota 8:45 - 12:15, 15:30 - 21:45
Nedeľa 15:30 - 21:45

Budova Domu kultúry bude uzamknutá ihneď po ukončení filmového predstavenia v kine Mladosť alebo kultúrnom predstavení v Estrádnej sále. V prípadoch, keď sa filmové predstavenie neuskutoční, budova bude uzamknutá o 20:00.

Kontakty na pracovníkov :
Útvar riaditeľa:
Mgr.Peter Novák poverený riadením MsDK peternovak@kulturavranov.sk
Mgr. Renáta Hajníková sekretárka, pokladníčka, PaM sekretariat@kulturavranov.sk
Ing. Martin Križan, PhD. ekonóm, účtovník martinkrizan@kulturavranov.sk
Útvar kultúry, výchovy a propagácie: programove@kulturavranov.sk
Bc. Marián Sobota samostatný kultúrny referent sobotamaros@kulturavranov.sk
centrummladeze@kulturavranov.sk
Silvia Nusová samostatný kultúrny referent silvianusova@kulturavranov.sk
Radoslav Gajdoš samostatný kultúrny referent tv@kulturavranov.sk
Útvar prevádzky DK:
Peter Tóth vedúci oddelenia petertoth@kulturavranov.sk
Peter Pastir požiarny a bezpečnostný technik pastir@kulturavranov.sk
Ján Kertis zvukár, prevádzkový elektrikár zvukar@kulturavranov.sk
Ján Bindas domovník, údržbár, kľučová služba
Iveta Andrejková upratovačka
Zlatica Kaščáková upratovačka
Kino:
Ľudovít Gazda vedúci kina ludovitgazda@kulturavranov.sk
Kamila Turanská pokladníčka kina a kultúrnych podujatí info@kulturavranov.sk
kamilaturanska@kulturavranov.sk
Predstavenie zrušené

Workshopy fotografické 28.-29.6.2021 Hotel Patriot Vranov nad Topľou

V dňoch 28. a 29.6.2021 pracovníci Mestského domu kultúry pripravili a zorgalizovali v hoteli Patriot vo Vranove nad Topľou ďalšiu z aktivít projektu EtnoCarpathia s názvom Workshopy fotografické. Na predchádzajúcich troch Workshopoch remesla sa účastníci oboznámili s jedným z troch tradičných remesiel regiónov Šariš, Zemplín a Zamagurie. Následne na dvoch samostatných a celodenných Workshopoch fotografických sa účastníci mali možnosť naučiť ako správne a efektívne využiť moderné techniky fotografovania svojich už vyrobených výrobkov a tak nadobudnúť teoretické a praktické zručnosti fotografovania. Učili sa správne využiť denne svetlo, nájsť ten správny uhol a perspektívu fotografovania, vyskúšali si rôzne druhy pozadia, naučili sa ako správne umiestniť na fotografií svoj produkt v priestore a iné dôležité informácie potrebné k jej spracovaniu. Odborné skúsenosti im odovzdal lektor Ján Radvanský, absolvent SUPŠ v Košiciach. Povolaním počítačový grafik so zameraním na umenie, fotografiu a výtvarnú tvorbu. Na workshopoch sa každý deň zúčastnilo po 23 osôb. Workshop 28.6.2021 otvoril manažér projektu Ing. Alfonz Kobielsky, ktorý účastníkov poinformoval o projekte a jeho cieľoch. Spomenul aj ďalšie z plánovaných aktivít projektu, ktoré budú mať možnosť navštíviť. Nasledujúci deň workshop otvorila Silvia Nusová , ktorá spomenula možnosti jeho využitia v praxi. Na workshopoch sa zúčastnili záujemcovia rôznych vekových skupín. Našli by sme medzi nimi remeselníkov, ľudových umelcov, amatérskych výtvarníkov, fotografov, ale aj nadšencov, ktorí sa chcú niečo nové naučiť.

Miestnosť, ale aj vchod hotela Patriot boli označené plagátom, pozvánkou a časovým harmonogramom, ktoré informovali o projekte a obsahovali prvky povinnej publicity projektu. Pri vstupe do miestnosti bola umiestnené dezinfekcia. Podujatia sa uskutočnilo za riadnych hygienických podmienok v plnom rozsahu v súlade s projektovou dokumentáciou. Túto aktivitu pripravili a zrealizovali zamestnanci Mestského domu kultúry vo Vranove n. T. ako partneri projektu P1 – s názvom EtnoCarpathia.


Projekt EtnoCarpathia je podporovaný Programom cezhraničnej spolupráce INTERREG V
A Poľsko - Slovensko 2014-2020 a z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Mediálni partneri