Mestský dom kultúry, prísp. org.vCard QR Code

IČO : 355 190 88, DIČ : 2020630898

Kontaktné údaje :

Mobil : +421 918 955 272 - Pokladňa Domu kultúry poskytuje informácie o filmových a kultúrnych predstaveniach, predaj a rezervácie vstupeniek.
E-mail
: info@kulturavranov.sk
Telefón :
057/ 48 815 10, 057/ 44 639 50

Bankové spojenie :

Názov banky : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu
: SK34 0900 0000 0005 6074 9407

Adresa :

M. R. Štefánika 875/200
093 01  Vranov nad Topľou
Slovenská republika

Naša poloha:

Prosíme tých, ktorí prichádzajú cez Košice aby zvolili Sečovce ako miesto prejazdu.

Kľúčový poriadok Domu kultúry :
Pondelok 6:00 - 18:30
Utorok 6:00 - 18:30
Streda 6:00 - 21:45
Štvrtok 6:00 - 21:45
Piatok 6:00 - 21:45
Sobota 8:45 - 12:15, 15:30 - 21:45
Nedeľa 15:30 - 21:45

Budova Domu kultúry bude uzamknutá ihneď po ukončení filmového predstavenia v kine Mladosť alebo kultúrnom predstavení v Estrádnej sále. V prípadoch, keď sa filmové predstavenie neuskutoční, budova bude uzamknutá o 20:00.

Kontakty na pracovníkov :
Útvar riaditeľa:
Mgr.Peter Novák poverený riadením MsDK peternovak@kulturavranov.sk
Mgr. Renáta Hajníková sekretárka, pokladníčka, PaM sekretariat@kulturavranov.sk
Ing. Martin Križan, PhD. ekonóm, účtovník martinkrizan@kulturavranov.sk
Útvar kultúry, výchovy a propagácie: programove@kulturavranov.sk
Bc. Marián Sobota samostatný kultúrny referent sobotamaros@kulturavranov.sk
centrummladeze@kulturavranov.sk
Silvia Nusová samostatný kultúrny referent silvianusova@kulturavranov.sk
Radoslav Gajdoš samostatný kultúrny referent tv@kulturavranov.sk
Útvar prevádzky DK:
Peter Tóth vedúci oddelenia petertoth@kulturavranov.sk
Peter Pastir požiarny a bezpečnostný technik pastir@kulturavranov.sk
Ján Kertis zvukár, prevádzkový elektrikár zvukar@kulturavranov.sk
Ján Bindas domovník, údržbár, kľučová služba
Iveta Andrejková upratovačka
Zlatica Kaščáková upratovačka
Kino:
Ľudovít Gazda vedúci kina ludovitgazda@kulturavranov.sk
Kamila Turanská pokladníčka kina a kultúrnych podujatí info@kulturavranov.sk
kamilaturanska@kulturavranov.sk
Predstavenie zrušené

Workshopy moderné marketingové nástroje - social media.
6.- 7.7.2021 Hotel Patriot Vranov n. T.

V rámci úlohy (Ú5) Uskutočnenie workshopov, informačných stretnutí sa v hoteli Patriot vo Vranov n. T. uskutočnili dňa 6.-7.7.2021 Worskhopy moderné marketingové nástroje. Nadväzujú na predchádzajúce Workshopy remesiel a Worskhopy fotografické, na ktorých sa účastníci naučili tvoriť výrobky jedného z troch tradičných remesiel a následne ich fotografovať. Na dvoch celodenných samostatných worskhopoch social media zužitkovali všetko čo sa doteraz naučili. Učili sa ako už vyrobený a nafotený produkt spropagovať na sociálnych sieťach.

Na workshopoch remesiel sa naučili účastníci základy jedného z troch tradičných ľudových remesiel. Získali skúsenosti ako vyrezávať a opracovávať drevo, zdobiť dekoračné a úžitkové predmety drôtom alebo tvoriť paličkovanú čipku. Tieto remeselné zručnosti ďalej využili na dvoch celodenných workshopoch na ktorých sa naučili vlastných výrobkov správne nafotiť a digitálne spracovať. Dva zaujímavé, kreatívne a praktické workshopy social media slúžili na oboznámenie sa s marketingovými nástrojmi, ktoré slúžia na spropagovanie vlastných výrobkov na sociálnych sieťach. Ako postupovať, čím sa inšpirovať, čomu sa vyhnúť a na čo sa sústrediť, aj na tieto otázky im odpoveď ponúkla lektorka Ing. Ľubomíra Borošová z Regionálneho vzdelávacieho centra Prešov. Každý účastník mal k dispozícií počítač s internetovým pripojením, odborný výklad lektorky, ktorá účastníkom poskytla základné a teoretická či praktická vedomosti a skúsenosti s modernými marketingovými nástrojmi.

Podujatia sa uskutočnili za riadnych hygienických podmienok v plnom rozsahu v súlade s projektovou dokumentáciou. Túto aktivitu pripravili a zrealizovali zamestnanci Mestského domu kultúry vo Vranove n. T. ako partneri projektu P1 – s názvom EtnoCarpathia.


Projekt EtnoCarpathia je podporovaný Programom cezhraničnej spolupráce INTERREG V
A Poľsko - Slovensko 2014-2020 a z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Mediálni partneri