Mestský dom kultúry, prísp. org.vCard QR Code

IČO : 355 190 88, DIČ : 2020630898

Kontaktné údaje :

Mobil : +421 918 955 272 - Pokladňa Domu kultúry poskytuje informácie o filmových
a kultúrnych predstaveniach, predaj a rezervácie vstupeniek.
E-mail
: info@kulturavranov.sk
Telefón :
057/ 48 815 10, 057/ 44 639 50

Bankové spojenie :

Názov banky : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu
: SK34 0900 0000 0005 6074 9407

Adresa :

M. R. Štefánika 875/200
093 01  Vranov nad Topľou
Slovenská republika

Naša poloha:

Prosíme tých, ktorí prichádzajú cez Košice aby zvolili Sečovce ako miesto prejazdu.

Kľúčový poriadok Domu kultúry :
Pondelok 6:00 - 18:00
Utorok 6:00 - 18:00
Streda 6:00 - 21:45
Štvrtok 6:00 - 21:45
Piatok 6:00 - 21:45
Sobota 8:45 - 12:15, 15:30 - 21:45
Nedeľa 15:30 - 21:45

Budova Domu kultúry bude uzamknutá ihneď po ukončení filmového predstavenia v kine Mladosť alebo kultúrnom predstavení v Estrádnej sále.
V prípadoch, keď sa filmové predstavenie neuskutoční, budova bude uzamknutá o 20:00.

Kontakty na pracovníkov :
Útvar riaditeľa:
Ing. Alfonz Kobielsky Riaditeľ riaditel@kulturavranov.sk
director@kulturavranov.sk
Mgr. Renáta Hajníková sekretárka, pokladníčka, PaM sekretariat@kulturavranov.sk
Ing. Martin Križan, PhD. ekonóm, účtovník martinkrizan@kulturavranov.sk
Útvar kultúry, výchovy a propagácie: info@kulturavranov.sk
Mgr.Peter Novák vedúci oddelenia peternovak@kulturavranov.sk
Bc. Marián Sobota samostatný kultúrny referent sobotamaros@kulturavranov.sk
Silvia Nusová samostatný kultúrny referent silvianusova@kulturavranov.sk
Radoslav Gajdoš samostatný kultúrny referent tv@kulturavranov.sk
Ing. Alžbeta Hrabčáková samostatný kultúrny referent alzbetahrabcakova@kulturavranov.sk
Útvar prevádzky DK:
Peter Tóth vedúci oddelenia petertoth@kulturavranov.sk
Peter Pastir požiarny a bezpečnostný technik pastir@kulturavranov.sk
Ján Kertis zvukár, prevádzkový elektrikár zvukar@kulturavranov.sk
Ján Bindas domovník, údržbár, kľučová služba
Iveta Andrejková upratovačka
Zlatica Kaščáková upratovačka
Kino: info@kulturavranov.sk
Ľudovít Gazda vedúci kina ludovitgazda@kulturavranov.sk
Kamila Turanská pokladníčka kina a kultúrnych podujatí kamilaturanska@kulturavranov.sk

Virtuálna prehliadka Mestského domu kultúry

Vstupenky zo zrušených (preložených) podujatí, ktoré boli zakúpené v pokladni MsDK, môžete vrátiť
v pokladni MsDK.
Zakúpené vstupenky prostredníctvom internetu môžete vrátiť a to najneskôr pred začiatkom predstavenia a maximálne do 7 dní od ich zakúpenia požadovať za nich zaplatenú finančnú hodnotu. Musíte tak urobiť elektronickou písomnou žiadosťou. Formulár nájdete aj na tomto odkaze: Žiadosť o vrátenie vstupného.
Obsahuje:
  • názov, dátum a čas predstavenia,
  • rad a sedadlo/á,
  • meno a priezvisko, na ktorú boli tieto lístky zakúpené.
  • Ak žiadosť nebude obsahovať niektorý z uvedených údajov, nebude vybavená.
  • Ak je kúpa staršia ako 6 mesiacov od dnes uveďte IBAN účtu na ktorý chcete zaslať vstupné.
  • V prípade, že pri kúpe vstupeniek prostredníctvom internetu došlo síce k odpísaniu sumy z účtu zákazníka, ale vstupenky sa nezobrazili, reklamáciu vrátenia peňazí z dôvodu neposkytnutia služby si musíte uplatniť v banke, ktorá Vám vystavila platobnú kartu, prostredníctvom ktorej platba prebehla. Takéto reklamácie nemôže riešiť prevádzkovateľ.
Kupujúci, ktorý si zakúpi vstupenky prostredníctvom internetu, bez výhrad prijíma všetky ustanovenia týchto obchodných podmienok a je povinný sa nimi riadiť.

Ukončenie projektu EtnoCarpathia 31.10.2022

Mestský dom kultúry vo Vranove nad Topľou sa spolu s Okresným múzeom v Rzeszowe stali v roku 2019 partnermi cezhraničného projektu s názvom EtnoCarpathia. Takto prirodzene vyvrcholila naša dlhoročná spolupráca so Združením Euroregión Karpatski v Rzeszowe, ktorý sa stal v projekte naším vedúcim partnerom.

Hlavným cieľom spomínaného projektu je zvýšenie atraktivity a úrovne trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva poľsko – slovenského pohraničia, turistami a obyvateľmi. Na jednej strane aktivity projektu prispeli k zachovaniu tradičných elementov kultúry, po ktorých niet veľa hmotných stôp, zachraňujúc ich pred zabudnutím. Na druhej strane, má projekt ambíciu vzbudiť záujem všetkých zapojených cieľových skupín o unikátne zdroje kultúry aké zanechali po sebe obyvatelia a etnické skupiny pohraničia do čias 2. svetovej vojny. Prispieva k zvýšeniu kultúrneho povedomia miestnych komunít spojených s karpatskou kultúrou a k prehĺbeniu ich vedomostí v oblasti propagácie kultúry. Mestský dom kultúry vo Vranove n. T. postupoval v súlade s projektovou dokumentáciou krok za krokom.

EtnoCarpathia

V rámci (Ú1) Diagnóza potenciálu EtnoCARPATHIE sa uskutočnil etnografický výskum oblastí Šariš, Zemplín a Zamagurie s cieľom aktualizovať stav poznatkov vychádzajúcich z tak existujúcich záznamov, ako aj výskumov v teréne. Výsledkom uvedenej inventarizácie je správa spolu s bázou vedomostí, ktorá sa stala základom realizácie ďalších úloh projektu. Na základe uvedenej aktivity vznikli aj dve publikácie. Jedna z nich má vedecký a druhá propagačný charakter.

V rámci (Ú2) Vypracovanie moderných foriem propagácie kultúrneho dedičstva sme zakúpili technológiu hologramu ako ojedinelú atrakciu s cieľom motivovať obyvateľov a turistov k väčšiemu záujmu o etnografiu daného regiónu. V holografickej projekcií rozpráva etnograf Pavol Jozef Šafárik pútavo o kultúre a histórii Šariša, Zemplína, Zamaguria. Holografická projekcia má inovatívno-propagačný charakter a poskytuje iný pohľad na turizmus a etnografiu

Úloha (Ú4) Uskutočnenie workshopov, informačných stretnutí, nás zaväzovalo k realizácii Informačného stretnutia, ktorého cieľom bolo informovať média aj predstaviteľov organizácií a samospráv o význame jednotlivých aktivít projektu. Tiež získali informácie ako zapojiť do jednotlivých aktivít vybrané cieľové skupiny obyvateľov. Jedným z výsledkov vypracovania stratégie 7 subznačiek tvoriacich turistický produkt je vyčlenenie najviac typického druhu remesla v každom z regiónov, s cieľom popularizovať tento druh kultúrneho dedičstva a podnecovať potenciálnych turistov k návšteve týchto území. Na to slúžili workshopy remeselné, fotografické a social média, ktoré návštevníci postupne absolvovali. Na Workshopoch remesla sa záujemcovia priučili drevorezbe, paličkovanej čipke a drôtikovaniu. Počas dvoch fotografických workshopov sa oboznámili s modernými technikami zhotovenia a úpravy záberov a úpravy snímok na vybrané prvky remesiel. Absolvovaním dvoch workshopov sociálne média boli oboznámení s modernými nástrojmi marketingu a predaja, o. i. možnosťami propagácie cez sociálne siete a média. Ľudový umelec či remeselník sa absolvovaním týchto workshopov priblížil k svojmu cieľu, zviditeľniť sa a zároveň má väčšie šance uplatniť sa.

(Ú5) Podujatia propagujúce kultúrne dedičstvo pohraničia. Ide o kultúrne podujatia s cieľom propagovať bohatstvo poľsko-slovenského pohraničia. S veľkým záujmom sa stretol Festival tradičných ľudových tancov, počas ktorého sa prezentovali tradičné ľudové tance pohraničia, s napodobnením príslušných elementov jednotlivých regionálnych. Zúčastnili sa ho súbory zo Šariša, Zemplína, Zamaguria a Poľska. Projekt sme zakončili veľkolepým propagačným víkendom „ Carpathia Etno Weekend“, ktorý mal za cieľ propagáciu kultúr pohraničia v podobe vystúpenia súborov prezentujúcich hlavne etno prúd. Zároveň počas celého EtnoWeekendu mali možnosť návštevníci vidieť tvorbu jednotlivých remeselníkov, ich zručnosť ale aj aktívne zapojiť sa do výroby jednotlivých produktov. Naši najmenší sa potešili pouličným predstaveniam sokoliarov, šermiarov, viacerým hudobným alebo náučným divadlám, maliarskym workshopom a zaujímavým prezentáciám. Nechýbala ani ochutnávku PL-SK tradičných jedál. Projekt sme zakončili dňom 31.10.2022.

EtnoCarpathia

Kvalita a poslanie partnerských organizácií je garanciou kontinuity projektových aktivít do budúcnosti. Partnermi projektu sú organizácie zapojené do rozvíjania vytvorenej značky Carpathia, ako impulzu rozvoja turistiky založenej na bohatom dedičstve kultúry Karpát a jedinečnej prírode. Realizácia tohto projektu vytvorila možnosť posilniť spoluprácu a rozvinúť spoločné iniciatívy v prospech propagácie zdrojov kultúry a prírody. Projekt predstavuje začiatok viacrozmernej spolupráce medzi partnermi, vypracované e-nástroje poslúžia k budovaniu trvalých partnerstiev orientovaných na rozvoj a zachovanie kultúry. Ako partner projektu sme sa aktívne zapájali do aktivít vedúceho partnera ale aj P2 partnera.

EtnoCarpathia

V dňoch 10. - 11.09.2022 sme sa zúčastnili v Polańczyku EtnoWeekendu, ďalšej aktivity nášho vedúceho partnera projektu EtnoCarpathia. Mali sme možnosť zúčastniť sa bohatého kultúrneho programu, ochutnať miestne špeciality a vidieť prácu remeselníkov, ktorí sa venujú zanikajúcim remeslám. Z javiska, ale aj spoza kamery sa divákom prihovoril riaditeľ MsDK Vranov n. T. Ing. Alfonz Kobielsky – manažér projektového tímu, ktorý informoval o cieľoch projektu.
V dňoch 25. – 26.10.2022 sme sa zúčastnili v Rzeszowe na Konferencii „ Kultúra - Cestovný ruch- Podnikanie“ na ktorú nás pozval vedúci partner Euroregión Karpatski Rzeszow. Konferencia sa uskutočnila v rámci projektu EtnoCarpathia. Zúčastnilo sa jej viac ako 150 pozvaných hostí z radov samosprávy, škôl a rôznych organizácií, ktorých činnosť je zameraná na oblasť kultúry, cestovného ruchu alebo podnikania. Po konferencií, ktorej program sa naplnil o 17.00 h nasledoval slávnostný gala večer počas ktorého sa prítomným hosťom prihovorili predstavitelia partnerov projektu ako aj VP.


Projekt EtnoCarpathia je podporovaný Programom cezhraničnej spolupráce INTERREG V
A Poľsko - Slovensko 2014-2020 a z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Mediálni partneri