Mestský dom kultúry, prísp. org.vCard QR Code

IČO : 355 190 88, DIČ : 2020630898

Kontaktné údaje :

Mobil : +421 918 955 272 - Pokladňa Domu kultúry poskytuje informácie o filmových a kultúrnych predstaveniach, predaj a rezervácie vstupeniek.
E-mail
: info@kulturavranov.sk
Telefón :
057/ 48 815 10, 057/ 44 639 50

Bankové spojenie :

Názov banky : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu
: SK34 0900 0000 0005 6074 9407

Adresa :

M. R. Štefánika 875/200
093 01  Vranov nad Topľou
Slovenská republika

Naša poloha:

Prosíme tých, ktorí prichádzajú cez Košice aby zvolili Sečovce ako miesto prejazdu.

Kľúčový poriadok Domu kultúry :
Pondelok 6:00 - 18:30
Utorok 6:00 - 18:30
Streda 6:00 - 21:45
Štvrtok 6:00 - 21:45
Piatok 6:00 - 21:45
Sobota 8:45 - 12:15, 15:30 - 21:45
Nedeľa 15:30 - 21:45

Budova Domu kultúry bude uzamknutá ihneď po ukončení filmového predstavenia v kine Mladosť alebo kultúrnom predstavení v Estrádnej sále. V prípadoch, keď sa filmové predstavenie neuskutoční, budova bude uzamknutá o 20:00.

Kontakty na pracovníkov :
Útvar riaditeľa:
Mgr.Peter Novák poverený riadením MsDK peternovak@kulturavranov.sk
Mgr. Renáta Hajníková sekretárka, pokladníčka, PaM sekretariat@kulturavranov.sk
Ing. Martin Križan, PhD. ekonóm, účtovník martinkrizan@kulturavranov.sk
Útvar kultúry, výchovy a propagácie: programove@kulturavranov.sk
Bc. Marián Sobota samostatný kultúrny referent sobotamaros@kulturavranov.sk
centrummladeze@kulturavranov.sk
Silvia Nusová samostatný kultúrny referent silvianusova@kulturavranov.sk
Radoslav Gajdoš samostatný kultúrny referent tv@kulturavranov.sk
Útvar prevádzky DK:
Peter Tóth vedúci oddelenia petertoth@kulturavranov.sk
Peter Pastir požiarny a bezpečnostný technik pastir@kulturavranov.sk
Ján Kertis zvukár, prevádzkový elektrikár zvukar@kulturavranov.sk
Ján Bindas domovník, údržbár, kľučová služba
Iveta Andrejková upratovačka
Zlatica Kaščáková upratovačka
Kino:
Ľudovít Gazda vedúci kina ludovitgazda@kulturavranov.sk
Kamila Turanská pokladníčka kina a kultúrnych podujatí info@kulturavranov.sk
kamilaturanska@kulturavranov.sk
Predstavenie zrušené
Partnerstvom k spoločnému rozvoju Európsky fond regionálneho rozvoja Prešovský samosprávny kraj

Pracovníci domu kultúry na pracovnej návšteve v Poľsku

12.-13.10.2018

Jaselský dom kultúry v Poľsku prizval Mestský dom kultúry vo Vranove n. T. k účasti na projekte „ Európske kultúrne dedičstvo – Pamäť a identita“. Kolektív pracovníkov Mestského domu kultúry vo Vranove n. T. reagoval na túto výzvu pozitívne a 12. 10.2018 odcestoval na družobnú návštevu do Jasla. Pre desať pracovníkov Domu kultúry vo Vranove n. T. boli pripravené počas dvoch dní v Jaselskom dome kultúry rôzne besedy, workshopy a prezentácie. Hneď v úvode zamestnanci oboch partnerských organizácií absolvovali výtvarné dielne a praktické cvičenia s výtvarníkom Bogdanom Samborskim. Nasledovala beseda o kultúrnom dedičstve, ktorú viedol riaditeľ Jaselskeho múzea. Počas nasledujúceho workshopu sme sa zoznámili s inovatívnymi metódami propagácie a virtuálnej reality skrz 3D okuliare. Inšpiratívnym spestrením bola obhliadka miestnej vinice a turistických atrakcií nášho družobného mesta. V centre mesta sme mali príležitosť zoznámiť sa s tvorbou miestnych remeselníkov a umelcov. Počas prípravy večerného programu sme mali možnosť vidieť našich kolegov pri organizačnej a technickej príprave jednotlivých vystúpení poľských a slovenských hudobných skupín. Večer v spoločnosti zamestnancov partnerskej inštitúcii bol naplnený výmenou skúsenosti, inšpirácií a spoločných nápadov. Nasledujúci deň sme sa spoločne zúčastnili prednášky riaditeľky mestskej knižnice Doroty Woźnic, ktorá nás zoznámila s históriou mesta. O doterajších výsledkoch cezhraničnej spolupráce medzi našimi organizáciami porozprával zamestnancom kultúrnych stánkov, riaditeľ Mestského domu kultúry vo Vranove n. T. V závere nášho stretnutia podpísali riaditelia oboch partnerských organizácií Medzinárodnú zmluvu o partnerstve na nadchádzajúce obdobie. Zamestnancov Mestského domu kultúry vo Vranove n. T. veľmi inšpirovala obhliadka zrenovovaných priestorov Jaselského domu kultúry. Implementáciou tohto projektu sa nám naskytla príležitosť nazrieť do činnosti partnerských organizácií pôsobiacich na území Poľska. Stretli sme sa s podobnými problémami na ktoré sme hľadali spoločné riešenia. Navzájom sme sa inšpirovali a obohatili o nové skúsenosti v oblasti kultúry, edukácie, turizmu, ale hlavne uchovávanie kultúrneho dedičstva.

Mediálni partneri