Mestský dom kultúry, prísp. org.vCard QR Code

IČO : 355 190 88, DIČ : 2020630898

Kontaktné údaje :

Mobil : +421 918 955 272 - Pokladňa Domu kultúry poskytuje informácie o filmových
a kultúrnych predstaveniach, predaj a rezervácie vstupeniek.
E-mail
: info@kulturavranov.sk
Telefón :
057/ 48 815 10, 057/ 44 639 50

Bankové spojenie :

Názov banky : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu
: SK34 0900 0000 0005 6074 9407

Adresa :

M. R. Štefánika 875/200
093 01  Vranov nad Topľou
Slovenská republika

Naša poloha:

Prosíme tých, ktorí prichádzajú cez Košice aby zvolili Sečovce ako miesto prejazdu.

Kľúčový poriadok Domu kultúry :
Pondelok 6:00 - 18:00
Utorok 6:00 - 18:00
Streda 6:00 - 21:45
Štvrtok 6:00 - 21:45
Piatok 6:00 - 21:45
Sobota 8:45 - 12:15, 15:30 - 21:45
Nedeľa 15:30 - 21:45

Budova Domu kultúry bude uzamknutá ihneď po ukončení filmového predstavenia v kine Mladosť alebo kultúrnom predstavení v Estrádnej sále.
V prípadoch, keď sa filmové predstavenie neuskutoční, budova bude uzamknutá o 20:00.

Kontakty na pracovníkov :
Útvar riaditeľa:
Ing. Alfonz Kobielsky Riaditeľ riaditel@kulturavranov.sk
director@kulturavranov.sk
Mgr. Renáta Hajníková sekretárka, pokladníčka, PaM sekretariat@kulturavranov.sk
Ing. Martin Križan, PhD. ekonóm, účtovník martinkrizan@kulturavranov.sk
Útvar kultúry, výchovy a propagácie: info@kulturavranov.sk
Mgr.Peter Novák vedúci oddelenia peternovak@kulturavranov.sk
Bc. Marián Sobota samostatný kultúrny referent sobotamaros@kulturavranov.sk
Silvia Nusová samostatný kultúrny referent silvianusova@kulturavranov.sk
Radoslav Gajdoš samostatný kultúrny referent tv@kulturavranov.sk
Ing. Alžbeta Hrabčáková samostatný kultúrny referent alzbetahrabcakova@kulturavranov.sk
Útvar prevádzky DK:
Peter Tóth vedúci oddelenia petertoth@kulturavranov.sk
Peter Pastir požiarny a bezpečnostný technik pastir@kulturavranov.sk
Ján Kertis zvukár, prevádzkový elektrikár zvukar@kulturavranov.sk
Ján Bindas domovník, údržbár, kľučová služba
Iveta Andrejková upratovačka
Zlatica Kaščáková upratovačka
Kino: info@kulturavranov.sk
Ľudovít Gazda vedúci kina ludovitgazda@kulturavranov.sk
Kamila Turanská pokladníčka kina a kultúrnych podujatí kamilaturanska@kulturavranov.sk

Virtuálna prehliadka Mestského domu kultúry

Vstupenky zo zrušených (preložených) podujatí, ktoré boli zakúpené v pokladni MsDK, môžete vrátiť
v pokladni MsDK.
Zakúpené vstupenky prostredníctvom internetu môžete vrátiť a to najneskôr pred začiatkom predstavenia a maximálne do 7 dní od ich zakúpenia požadovať za nich zaplatenú finančnú hodnotu. Musíte tak urobiť elektronickou písomnou žiadosťou. Formulár nájdete aj na tomto odkaze: Žiadosť o vrátenie vstupného.
Obsahuje:
  • názov, dátum a čas predstavenia,
  • rad a sedadlo/á,
  • meno a priezvisko, na ktorú boli tieto lístky zakúpené.
  • Ak žiadosť nebude obsahovať niektorý z uvedených údajov, nebude vybavená.
  • Ak je kúpa staršia ako 6 mesiacov od dnes uveďte IBAN účtu na ktorý chcete zaslať vstupné.
  • V prípade, že pri kúpe vstupeniek prostredníctvom internetu došlo síce k odpísaniu sumy z účtu zákazníka, ale vstupenky sa nezobrazili, reklamáciu vrátenia peňazí z dôvodu neposkytnutia služby si musíte uplatniť v banke, ktorá Vám vystavila platobnú kartu, prostredníctvom ktorej platba prebehla. Takéto reklamácie nemôže riešiť prevádzkovateľ.
Kupujúci, ktorý si zakúpi vstupenky prostredníctvom internetu, bez výhrad prijíma všetky ustanovenia týchto obchodných podmienok a je povinný sa nimi riadiť.
Partnerstvom k spoločnému rozvoju Európsky fond regionálneho rozvoja Prešovský samosprávny kraj

Poľsko - Slovenská republika
Program cezhraničnej spolupráce 2007-2013

Prioritná os III. Podpora miestnych iniciatí

Názov žiadateľa : Mestský dom kultúry vo Vranove nad Topľou
Názov projektu : Kultúra bez hraníc Rzeszow - Jaslo - Vranov nad Topľou
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PL-SK/PO/IPP/III/097
Termín realizácie projektu : január 2013 - december 2013

ERDF - 47 519,59 €; Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu - 5 590,54 €; Vlastný vklad - 2 795,27 €; Spolu - 55 905,40 €

Aktivity mikroprojektu realizuje Mestský dom kultúry vo Vranove nad Topľou v spolupráci
s Mlodiežowym Domom Kultury v Rzeszówe a Jasielskim Domom Kultury v Jasle.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007-2013.

POPIS MIKROPROJEKTU

Dôvodom realizácie projektu je skutočnosť, že Mestský dom kultúry vo Vranove nad Topľou (MsDK) má dlhoročné skúsenosti s organizovaním kultúrno-spoločenských podujatí. Od svojho vzniku v roku 1996 až po súčasnosť organizuje na území mesta aj v regióne Zemplín kultúrno-spoločenský život mestského, regionálneho, ale aj celoslovenského významu. Medzi najznámejšie podujatia s dlhoročnou tradíciou patria celoslovenský festival populárnej piesne Zlatý Gaštan, detský festival populárnej piesne Gaštanček, gospelový festival Gospel Song, Hornozemplínske folklórne slávnosti, tradičné mestské jarmoky, promenádne koncerty, výstavy atď. Mestský dom kultúry prešiel v roku 2010 rozsiahlou modernizáciou a to vďaka tomu, že Mesto Vranov nad Topľou spolu s poľským partnerom mestom Rzeszów spoločne vstúpili do projektu s názvom Ochrana kultúrneho dedičstva historických regiónov Zemplína a Rzeszowského vojvodstva. Úspešnou realizáciou projektu sa v obidvoch partnerských mestách modernizáciou ich kultúrnych stánkov vybudovala kvalitná základňa na organizovanie spoločných kultúrnych podujatí. Pri plnení tohto cieľa sa stretávame s problémami spojenými napríklad s nedostatkom finančných prostriedkov potrebných k realizácii podujatí tohto typu. Spoznávanie obyvateľov žijúcich v regióne pohraničia bolo a ešte stále je predovšetkým prostredníctvom malých obchodných kontaktov.Našou snahou je vytváranie podmienok pre vzájomné vzťahy prostredníctvom kultúrnej a kultúrno-spoločenskej činnosti. Do tohto procesu chceme zapojiť hlavne mládež na obidvoch stranách hranice. Podchytiť ich v cieľavedomej práci a zároveň vyplniť ich voľný čas užitočným a zábavným spôsobom, aby sme tak predchádzali negatívnym vplyvom tejto doby ako sú rôzne druhy závislosti napríklad drogy, alkohol či počítačové hry. Chceme vymedziť hudbe, spevu, tancu a autorskej remeselnej tvorbe, medzinárodný rozmer. Novým projektom cezhraničnej Poľsko - Slovenskej spolupráce sa otvára možnosť rozšíriť pole pôsobnosti na spoločný Poľsko-Slovenský cezhraničný región. To prispeje k spoznávaniu obidvoch národných kultúr, vzniku nových priateľstiev, rozšíreniu turizmu a tým k zotieraniu mentálnych hraníc medzi obyvateľmi žijúcimi v prihraničnom regióne. Nemalým prínosom pre oboch zúčastnených je vzájomná výmena odborných skúseností získaných pri tvorbe takýchto typov podujatia. Dostaneme tak možnosť spoznať sa navzájom, hodnotiť prácu zahraničných kolegov, prípadne sa ňou inšpirovať.

 

Názov žiadateľa : Mestský dom kultúry Vranov nad Topľou
Právna forma : Príspevková organizácia
Ulica, popisné číslo : M. R. Štefánika 875/200
PSČ, Obec : 093 01 Vranov nd Topľou
Okres : Vranov nad Topľou
Kraj : Prešovský
Telefónne číslo : 00421 57 4881510
Fax : 00421 57 4463950
E-mail : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
IČO : 35519088
DIČ : 2020630898

Názov partnera : Mlodiežowy Dom Kultury
Právna forma : Placowka publiczna oswiatowo-wychowawcza
Ulica, popisné číslo : Pilsudskiego 25
PSČ, Obec : 35-506 Rzeszow
Województwo : podkarpackie
Powiat : Rzeszow
Gmina : Rzeszow
Osoba zodpovedná za realizáciu mikroprojektu :
Boguslaw Tomczak
Telefónne číslo : 0048 17 748 36 00
Fax : 0048 17 748 36 00
E-mail : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Názov partnera : Jasielski Dom Kultury
Právna forma : Jednostka organizacyjna samožondu teritorialnego
Ulica, popisné číslo : Kollataja 1
PSČ, Obec : 38 - 200 Jaslo
Województwo : podkarpackie
Powiat : Jaslo
Gmina : Jaslo
Osoba zodpovedná za realizáciu mikroprojektu :
Janusz Szewczyk
Telefónne číslo : 00 48 13 4435150
Fax : 00 48 13 4435150
E-mail : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 

 

POPIS AKTIVÍT

1. Otváracia konferencia

Tlačová konferencia za prítomnosti médií/reg. televízia, rozhlas, tlač/ktorej témou je zahájenie a prezentácia projektu „Kultúra bez hraníc Rzeszow - Jaslo - Vranov“ za účasti predstaviteľov samosprávy mesta Vranov, delegácií a pozvaných hostí z poľského Rzeszowa a Jasla. Prezentácia trvalej udržateľnosti výsledkov projektu z programu cezhraničnej spolupráce PL- SK 2007 - 2013„ Ochrana kultúrneho dedičstva historických regiónov Zemplína a Rzeszowského vojvodstva, “Súčasťou konferencie je výstava na alu rámoch prezentujúca spoločné aktivity v rámci trvalej udržateľnosti projektu.

 

2. Príprava a realizácia festivalu populárnej piesne „Gaštanček 2013“

Súťažný festival pre deti od 10 do 15 rokov. V 1.a 2. mesiaci projektu vyhlásenie súťaže prostredníctvom médií na Slovensku a v Poľsku. V 3. mesiaci výber dvanástich finalistov, 6 zo Slovenska a 6 z Poľska. Vo 4. mesiaci sa finalisti stretnú vo Vranove kde realizujú prípravu s festivalovou skupinou. V 5. mesiaci počas troch festivalových dní súťažiaci absolvujú nácviky s festivalovou sprievodnou skupinou, prácu s hlasovým pedagógom, vizážistom, generálnu skúšku aj samotný festivalový večer. Medzinárodná odborná porota udelí prvé, druhé a tretie miesto.

 

3. Workshop folklórneho tanca

Folklórny súbor z Rzeszowa absolvuje pracovný pobyt na Slovensku. Cieľom pobytu je výuka prvkov folklórnych tancov Zemplína choreografom a tanečným párom z oblasti Zemplína. Pobyt sa realizuje v 8. mesiaci v rekreačnom zariadení v Prešovskom kraji. Posledný deň pobytu folklórny súbor vystúpi na festivale na scéne pred DK vo Vranove so svojou choreografiou a na záver spolu so súborom z Vranova zatancuje zemplínsky tanec naštudovaný počas pracovného pobytu.

 

4. Dni remesiel na námestí remesiel

Na námestí remesiel pred Domom kultúry vo Vranove, ktoré vznikne inštalovaním drevených stánkov, počas tradičného vranovského jarmoku v ôsmom mesiaci, prezentujú svoje umelecké predmety s ľubovoľnou tematikou remeselníci z Rzeszowa, Jasla, Vranova a okolia.

 

5. Vianočné trhy

Na námestí remesiel vo Vranove prezentujú svoje umelecké predmety s vianočnou tematikou remeselníci z Rzeszowa, Jasla a Vranova n.T. Počas troch dní obyvatelia a návštevníci mesta Vranov zhliadnu produkty umeleckých remeselníkov. Počas druhého dňa vystúpi v programe „Rzeszow Vranovu“ v estrádnej sále DK vo Vranove n.T. mládež z partnerského DK Mládeže v Rzeszowe. Posledný deň na scéne pred DK primátor mesta odovzdá vranovčanom a hosťom z Poľska vianočný vinš a betlehemský oheň. Rzeszowská a vranovská mládež venuje návštevníkom vianočný kultúrny program

 

6. Záverečná konferencia

Vyhodnotenie projektu za účasti predstaviteľov samosprávy mesta Vranov, delegácií a pozvaných hostí z poľského Rzeszowa a Jasla a za prítomnosti médií (regionálna televízia, rozhlas, novinári regionálnej tlače). Prezentácia inf. brožúry a otvorenie výstavy na alu rámoch dokumentujúcej priebeh projektu a dosiahnuté výsledky.

Mediálni partneri