Mestský dom kultúry, prísp. org.vCard QR Code

IČO : 355 190 88, DIČ : 2020630898

Kontaktné údaje :

Mobil : +421 918 955 272 - Pokladňa Domu kultúry poskytuje informácie o filmových
a kultúrnych predstaveniach, predaj a rezervácie vstupeniek.
E-mail
: info@kulturavranov.sk
Telefón :
057/ 48 815 10, 057/ 44 639 50

Bankové spojenie :

Názov banky : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu
: SK34 0900 0000 0005 6074 9407

Adresa :

M. R. Štefánika 875/200
093 01  Vranov nad Topľou
Slovenská republika

Naša poloha:

Prosíme tých, ktorí prichádzajú cez Košice aby zvolili Sečovce ako miesto prejazdu.

Kľúčový poriadok Domu kultúry :
Pondelok 6:00 - 18:00
Utorok 6:00 - 18:00
Streda 6:00 - 21:45
Štvrtok 6:00 - 21:45
Piatok 6:00 - 21:45
Sobota 8:45 - 12:15, 15:30 - 21:45
Nedeľa 15:30 - 21:45

Budova Domu kultúry bude uzamknutá ihneď po ukončení filmového predstavenia v kine Mladosť alebo kultúrnom predstavení v Estrádnej sále.
V prípadoch, keď sa filmové predstavenie neuskutoční, budova bude uzamknutá o 20:00.

Kontakty na pracovníkov :
Útvar riaditeľa:
Ing. Alfonz Kobielsky Riaditeľ riaditel@kulturavranov.sk
director@kulturavranov.sk
Mgr. Renáta Hajníková sekretárka, pokladníčka, PaM sekretariat@kulturavranov.sk
Ing. Martin Križan, PhD. ekonóm, účtovník martinkrizan@kulturavranov.sk
Útvar kultúry, výchovy a propagácie: info@kulturavranov.sk
Mgr.Peter Novák vedúci oddelenia peternovak@kulturavranov.sk
Bc. Marián Sobota samostatný kultúrny referent sobotamaros@kulturavranov.sk
Silvia Nusová samostatný kultúrny referent silvianusova@kulturavranov.sk
Radoslav Gajdoš samostatný kultúrny referent tv@kulturavranov.sk
Ing. Alžbeta Hrabčáková samostatný kultúrny referent alzbetahrabcakova@kulturavranov.sk
Útvar prevádzky DK:
Peter Tóth vedúci oddelenia petertoth@kulturavranov.sk
Peter Pastir požiarny a bezpečnostný technik pastir@kulturavranov.sk
Ján Kertis zvukár, prevádzkový elektrikár zvukar@kulturavranov.sk
Ján Bindas domovník, údržbár, kľučová služba
Iveta Andrejková upratovačka
Zlatica Kaščáková upratovačka
Kino: info@kulturavranov.sk
Ľudovít Gazda vedúci kina ludovitgazda@kulturavranov.sk
Kamila Turanská pokladníčka kina a kultúrnych podujatí kamilaturanska@kulturavranov.sk

Virtuálna prehliadka Mestského domu kultúry

Vstupenky zo zrušených (preložených) podujatí, ktoré boli zakúpené v pokladni MsDK, môžete vrátiť
v pokladni MsDK.
Zakúpené vstupenky prostredníctvom internetu môžete vrátiť a to najneskôr pred začiatkom predstavenia a maximálne do 7 dní od ich zakúpenia požadovať za nich zaplatenú finančnú hodnotu. Musíte tak urobiť elektronickou písomnou žiadosťou. Formulár nájdete aj na tomto odkaze: Žiadosť o vrátenie vstupného.
Obsahuje:
  • názov, dátum a čas predstavenia,
  • rad a sedadlo/á,
  • meno a priezvisko, na ktorú boli tieto lístky zakúpené.
  • Ak žiadosť nebude obsahovať niektorý z uvedených údajov, nebude vybavená.
  • Ak je kúpa staršia ako 6 mesiacov od dnes uveďte IBAN účtu na ktorý chcete zaslať vstupné.
  • V prípade, že pri kúpe vstupeniek prostredníctvom internetu došlo síce k odpísaniu sumy z účtu zákazníka, ale vstupenky sa nezobrazili, reklamáciu vrátenia peňazí z dôvodu neposkytnutia služby si musíte uplatniť v banke, ktorá Vám vystavila platobnú kartu, prostredníctvom ktorej platba prebehla. Takéto reklamácie nemôže riešiť prevádzkovateľ.
Kupujúci, ktorý si zakúpi vstupenky prostredníctvom internetu, bez výhrad prijíma všetky ustanovenia týchto obchodných podmienok a je povinný sa nimi riadiť.
Partnerstvom k spoločnému rozvoju Európsky fond regionálneho rozvoja Prešovský samosprávny kraj

Mikroprojekty v rámci Programu cezhraničnej spolupráce
Poľsko - Slovensko 2007 - 2013

Spolu 30 úspešných žiadateľov dnes v Prešove slávnostne podpísalo zmluvu o poskytnutí finančného príspevku pre mikroprojekty realizované v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 - 2013.

„Ide v poradí o tretiu, poslednú výzvu mikroprojektov, ktorá bola vyhlásená 1. júna minulého roku. Prešovský samosprávny kraj k 31. júlu 2012 zaevidoval spolu enormný počet 176 projektov od uchádzačov z regiónu,“ priblížil predseda PSK Peter Chudík.

Ako uviedla vedúca odboru cezhraničných programov PSK Patrícia Janošková Hnátová, „spomedzi 176 žiadostí o poskytnutie finančného príspevku v celkovej hodnote 6,2 milióna eur Monitorovací podvýbor v minulom roku schválil napokon 60 žiadostí v celkovej hodnote 2,85 milióna eur. Príspevok Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje 2,4 milióna eur. Dnes zmluvy podpísala polovica z nich, ktorí dodali potrebné podklady, ostatní zmluvy podpíšu priebežne.“

Program je určený pre všetkých, ktorí chcú rozvíjať slovensko-poľské pohraničie. V rámci tretej výzvy sú podporené projekty v oblasti rozvoja cestovného ruchu, na podporu rozvoja a modernizácie turistickej infraštruktúry, rozmanité kultúrne podujatia, aktivity na ochranu kultúrneho a prírodného dedičstva, rôznorodé aktivity v oblasti vzdelávania, propagácie, marketingu, športu a zdravia. „Medzi úspešných prijímateľov patrí napríklad obec Hrabkov s projektom festivalu amatérskych divadiel, obec Pavlovce s dobudovaním cyklotrasy, občianske združenie Big Ben, ktoré chce zorganizovať hradné dni na hrade Šebeš, Mestský dom kultúry vo Vranove nad Topoľou, ktorý plánuje inštalovaním remeselných stánkov vytvoriť Námestie remesiel, či farnosť Ľutina, ktorá chce dokončiť II. etapu miniskanzenu drevených chrámov,“ konkretizovala P. Janošková Hnátová.

Spolufinancovanie z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) predstavuje maximálne 85% oprávnených nákladov. Minimálna výška spolufinancovania z prostriedkov ERDF je 5 000 eur, maximálna výška je 50 000 eur.

„Tým, že Prešovský samosprávny kraj vyčerpal svoju alokáciu, po zasadnutí Monitorovacieho podvýboru bola III. výzva uzavretá a všetky ostatné odporúčané projekty boli zaradené do rezervného zoznamu. V prípade úspor pri realizácii mikroprojektov bude možné zazmluvniť projekty, ktoré sa nachádzajú na rezervnom zozname v zmysle uvoľnenej alokácie – ide o 117 projektov,“ vysvetlila P. Janošková Hnátová.

---

Prešovský samosprávny kraj v rámci prioritnej osi III Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013 spolu s partnermi Strešného projektu vyhlásil doteraz tri výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku. V rámci nich bolo na území Prešovského kraja schválených spolu 143 projektov v celkovej hodnote 6,4 milióna eur.

V rámci výziev mikroprojektov z rokov 2009 a 2010 sa doteraz realizovalo spolu 83 projektov v celkovej zazmluvnenej sume 3,55 milióna eur. Medzi nimi bol napríklad projekt Kone Koňarom - Vráťme kone do Prešova, ktorý umožnil zrekonštruovať jazdiareň a zorganizovať jazdecké preteky. Ďalším úspešným bol projekt mesta Spišská Belá - Živá kultúra regiónu Tatier a Pienin, v rámci ktorého sa realizovali viaceré zaujímavé aktivity - Kaštieľne hry, Zemiakarsky jarmok, Slovensko-poľské jarmočné dni, Medzinárodný festival fotografie, či Medzinárodný deň cestovného ruchu. Spomenúť možno i vybudovanie miniskanzenu drevených chrámov v obci Ľutina, kde návštevníci môžu vidieť sakrálne pamiatky zo širokého okolia na jednom mieste, či vybudovanie cykloturistického chodníka na trase Kalinov - Moszczaniec.

---

Prešov 13. marca 2013
Veronika Fitzeková, hovorkyňa PSK
Originál tlačovej správy

Mediálni partneri