Mestský dom kultúry, prísp. org.vCard QR Code

IČO : 355 190 88, DIČ : 2020630898

Kontaktné údaje :

Mobil : +421 918 955 272 - Pokladňa Domu kultúry poskytuje informácie o filmových a kultúrnych predstaveniach, predaj a rezervácie vstupeniek.
E-mail
: info@kulturavranov.sk
Telefón :
057/ 48 815 10, 057/ 44 639 50

Bankové spojenie :

Názov banky : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu
: SK34 0900 0000 0005 6074 9407

Adresa :

M. R. Štefánika 875/200
093 01  Vranov nad Topľou
Slovenská republika

Naša poloha:

Prosíme tých, ktorí prichádzajú cez Košice aby zvolili Sečovce ako miesto prejazdu.

Kľúčový poriadok Domu kultúry :
Pondelok 6:00 - 18:30
Utorok 6:00 - 18:30
Streda 6:00 - 21:45
Štvrtok 6:00 - 21:45
Piatok 6:00 - 21:45
Sobota 8:45 - 12:15, 15:30 - 21:45
Nedeľa 15:30 - 21:45

Budova Domu kultúry bude uzamknutá ihneď po ukončení filmového predstavenia v kine Mladosť alebo kultúrnom predstavení v Estrádnej sále. V prípadoch, keď sa filmové predstavenie neuskutoční, budova bude uzamknutá o 20:00.

Kontakty na pracovníkov :
Útvar riaditeľa:
Mgr.Peter Novák poverený riadením MsDK peternovak@kulturavranov.sk
Mgr. Renáta Hajníková sekretárka, pokladníčka, PaM sekretariat@kulturavranov.sk
Ing. Martin Križan, PhD. ekonóm, účtovník martinkrizan@kulturavranov.sk
Útvar kultúry, výchovy a propagácie: programove@kulturavranov.sk
Bc. Marián Sobota samostatný kultúrny referent sobotamaros@kulturavranov.sk
centrummladeze@kulturavranov.sk
Silvia Nusová samostatný kultúrny referent silvianusova@kulturavranov.sk
Radoslav Gajdoš samostatný kultúrny referent tv@kulturavranov.sk
Útvar prevádzky DK:
Peter Tóth vedúci oddelenia petertoth@kulturavranov.sk
Peter Pastir požiarny a bezpečnostný technik pastir@kulturavranov.sk
Ján Kertis zvukár, prevádzkový elektrikár zvukar@kulturavranov.sk
Ján Bindas domovník, údržbár, kľučová služba
Iveta Andrejková upratovačka
Zlatica Kaščáková upratovačka
Kino:
Ľudovít Gazda vedúci kina ludovitgazda@kulturavranov.sk
Kamila Turanská pokladníčka kina a kultúrnych podujatí info@kulturavranov.sk
kamilaturanska@kulturavranov.sk
Predstavenie zrušené

Výber prác zo VI. ročníka Medzinárodnej výtvarnej súťaže
„NAŠI SUSEDIA“ v Rzeszowe a pracovné stretnutie v Jasle

17. a 18. marec 2016

Po januárovom pracovnom stretnutí vyhlásil  náš cezhraničný partner Dom kultúry mládeže v Rzeszowe 28.1.2016 - VI. ročník Medzinárodnej výtvarnej súťaže  „ NAŠI SUSEDIA“,  do ktorej sa mohli zapojiť deti a mládež vo veku od 7 do 18 rokov z  Podkarpatského vojvodstva a Prešovského samosprávneho kraja. Svoje výtvarné práce na tému „Zvieratá veľké a malé“ mali možnosť zasielať školy organizátorom podujatia do 8.marca alebo doručiť do 4. marca na adresu MsDK Vranov n. T.  Z Vranovského okresu sa do súťaže prihlásilo 8 škôl /ZŠ Ondavské Matiašovce, ZUŠ Vranov n. T., SOŠ Alexandra Dubčeka, ZŠ Lúčna, ŠZŠI Budovateľská, ZŠ Zámutov, ZŠ Sídlisko II. a ZŠ Bernolákova /, ktoré zaslali do súťaže spolu 69 prác. Zozbierané práce sme 18.3.2016 odviezli do MDK Rzeszow, kde sa uskutočnil výber najlepších prác. Po  vzhliadnutí 1094 výtvarných prác (861 z poľských škôl a 233 prác zo slovenských škôl) sa  štvorčlenná porota rozhodla oceniť 156 víťazných prác (122 z Podkarpatského vojvodstva – Poľsko  a 34 prác z Prešovského samosprávneho kraja - Slovensko)  podľa troch  vekových kategórií a udeliť im ceny a čestné uznania.  Hodnotiaca  komisia  pracovala v zložení: Robert Nowak -  výtvarník a učiteľ z MDK v Rzeszowe - predseda komisie, Silvia  Nusová – referent MsDK, Vranov nad Topľou,  Alfonz Kobielsky riaditeľ MsDK Vranov nad Topľou a Bogusław Tomczak riaditeľ MDK v Rzeszowe, výtvarník a učiteľ. Víťazi si ocenenia prevezmú 15.4.2016  v Rzeszowe.

Vo štvrtok 17.3.2016 sme sa zúčastnili pracovného stretnutia s naším cezhraničným partnerom z Jasla,  riaditeľom JDK Januszom Szewczykom. Hlavnou témou rozhovoru boli návrhy na spoločne podané projekty v novom programovom období 2014-2020. Spoločne sme sa zúčastnili aj na podujatí v JDK Konkursu Młodych Instrumentalistów im. Stefanii Woytowicz.  Zároveň sme sa stretli s riaditeľkou MDK v Jasle pani Grażynou Leńczuk, ktorá nám urobila obhliadku Domu kultúry mládeže v Jasle. Budova MDK nemá vlastnú sálu a jej celkový stav si vyžaduje  rekonštrukciu. Vzhľadom na túto skutočnosť nás  riaditeľka MDK požiadala o pomoc pri nájdení cezhraničného partnera v meste Vranov n. T . s ktorým by vstúpili do vzájomnej spolupráce. Riaditeľ MsDK Vranov n. T. inicioval cez MsÚ Vranov n. T. pracovné stretnutie riaditeľky MDK v Jasle s riaditeľkou CVČ vo Vranove n. T. ktorých spoločné úsilie pri podávaní projektov môže priniesť do spomínaných miest nemalé investície na podporu práce s deťmi a mládežou.

 

Euroregion Karpacki

Aktivita bola organizovaná v rámci cezhraničnej spolupráce
medzi mestami Vranov nad Topľou a Rzeszów.

Erb mesta Rzeszów
Mediálni partneri