Mestský dom kultúry, prísp. org.vCard QR Code

IČO : 355 190 88, DIČ : 2020630898

Kontaktné údaje :

Mobil : +421 918 955 272 - Pokladňa Domu kultúry poskytuje informácie o filmových
a kultúrnych predstaveniach, predaj a rezervácie vstupeniek.
E-mail
: info@kulturavranov.sk
Telefón :
057/ 48 815 10, 057/ 44 639 50

Bankové spojenie :

Názov banky : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu
: SK34 0900 0000 0005 6074 9407

Adresa :

M. R. Štefánika 875/200
093 01  Vranov nad Topľou
Slovenská republika

Naša poloha:

Prosíme tých, ktorí prichádzajú cez Košice aby zvolili Sečovce ako miesto prejazdu.

Kľúčový poriadok Domu kultúry :
Pondelok 6:00 - 18:00
Utorok 6:00 - 18:00
Streda 6:00 - 21:45
Štvrtok 6:00 - 21:45
Piatok 6:00 - 21:45
Sobota 8:45 - 12:15, 15:30 - 21:45
Nedeľa 15:30 - 21:45

Budova Domu kultúry bude uzamknutá ihneď po ukončení filmového predstavenia v kine Mladosť alebo kultúrnom predstavení v Estrádnej sále.
V prípadoch, keď sa filmové predstavenie neuskutoční, budova bude uzamknutá o 20:00.

Kontakty na pracovníkov :
Útvar riaditeľa:
Ing. Alfonz Kobielsky Riaditeľ riaditel@kulturavranov.sk
director@kulturavranov.sk
Mgr. Renáta Hajníková sekretárka, pokladníčka, PaM sekretariat@kulturavranov.sk
Ing. Martin Križan, PhD. ekonóm, účtovník martinkrizan@kulturavranov.sk
Útvar kultúry, výchovy a propagácie: info@kulturavranov.sk
Mgr.Peter Novák vedúci oddelenia peternovak@kulturavranov.sk
Bc. Marián Sobota samostatný kultúrny referent sobotamaros@kulturavranov.sk
Silvia Nusová samostatný kultúrny referent silvianusova@kulturavranov.sk
Radoslav Gajdoš samostatný kultúrny referent tv@kulturavranov.sk
Ing. Alžbeta Hrabčáková samostatný kultúrny referent alzbetahrabcakova@kulturavranov.sk
Útvar prevádzky DK:
Peter Tóth vedúci oddelenia petertoth@kulturavranov.sk
Peter Pastir požiarny a bezpečnostný technik pastir@kulturavranov.sk
Ján Kertis zvukár, prevádzkový elektrikár zvukar@kulturavranov.sk
Ján Bindas domovník, údržbár, kľučová služba
Iveta Andrejková upratovačka
Zlatica Kaščáková upratovačka
Kino: info@kulturavranov.sk
Ľudovít Gazda vedúci kina ludovitgazda@kulturavranov.sk
Kamila Turanská pokladníčka kina a kultúrnych podujatí kamilaturanska@kulturavranov.sk

Virtuálna prehliadka Mestského domu kultúry

Vstupenky zo zrušených (preložených) podujatí, ktoré boli zakúpené v pokladni MsDK, môžete vrátiť
v pokladni MsDK.
Zakúpené vstupenky prostredníctvom internetu môžete vrátiť a to najneskôr pred začiatkom predstavenia a maximálne do 7 dní od ich zakúpenia požadovať za nich zaplatenú finančnú hodnotu. Musíte tak urobiť elektronickou písomnou žiadosťou. Formulár nájdete aj na tomto odkaze: Žiadosť o vrátenie vstupného.
Obsahuje:
  • názov, dátum a čas predstavenia,
  • rad a sedadlo/á,
  • meno a priezvisko, na ktorú boli tieto lístky zakúpené.
  • Ak žiadosť nebude obsahovať niektorý z uvedených údajov, nebude vybavená.
  • Ak je kúpa staršia ako 6 mesiacov od dnes uveďte IBAN účtu na ktorý chcete zaslať vstupné.
  • V prípade, že pri kúpe vstupeniek prostredníctvom internetu došlo síce k odpísaniu sumy z účtu zákazníka, ale vstupenky sa nezobrazili, reklamáciu vrátenia peňazí z dôvodu neposkytnutia služby si musíte uplatniť v banke, ktorá Vám vystavila platobnú kartu, prostredníctvom ktorej platba prebehla. Takéto reklamácie nemôže riešiť prevádzkovateľ.
Kupujúci, ktorý si zakúpi vstupenky prostredníctvom internetu, bez výhrad prijíma všetky ustanovenia týchto obchodných podmienok a je povinný sa nimi riadiť.
Euroregion Karpacki Európsky fond regionálneho rozvoja Prešovský samosprávny kraj

Popis projektu

Projekt si kladie za cieľ zlepšiť integráciu obyvateľstva na oboch stranách Karpát, konkrétne Prešovského kraja a Podkarpatského vojvodstva. Poľsko-slovenské pohraničie je oblasťou kultúrne, historicky aj prírodne veľmi bohatou. V tejto oblasti ležia mestá Rzeszow aj Vranov nad Topľou. Spája ich história siahajúca až do stredoveku, keď boli súčasťou obchodnej cesty, spoločná európska identita a niekoľko rokov trvajúca spolupráca. Tieto skutočnosti nie sú široko známe obyvateľom regiónu ani turistom. V minulosti sa tradičné tance, piesne, remeslá šírili prostredníctvom priamych kontaktov medzi susedmi. To, čo je hlavnou hodnotou kultúry môže byť teraz zabudnuté v konfrontácii s agresívnou masovosťou. Do procesu zmeny je nutné zapojiť mladú generáciu, ktorá je schopná chrániť tradíciu a ďalší rozvoj kultúrneho dedičstva. Cestou k tomu sú spoločné workshopy a koncerty, rovnako ako katalóg poľských a slovenských ľudových umeleckých telies. Projekt reaguje na chýbajúcu databázu folklórnych umeleckých telies pôsobiacich na pohraničí. Internetový katalóg vytvorený v rámci projektu pomôže tento problém vyriešiť. Trvalým efektom bude vyššia kvalita spoločného produktu a jeho kladné zhodnotenie obyvateľmi po oboch stranách hranice. Koncerty a prezentácie budú mať za následok väčšiu propagáciu, aktív karpatskej kultúry pre obyvateľov aj turistov. Projekt si kladie za cieľ zveľaďovať spoločné hodnoty s dôrazom na ochranu a rešpektovanie rozmanitosti a autonómiu zdrojov kultúry nadnárodného karpatského regiónu, v tejto časti Európy. Budovanie spoločnej identity sa dosiahne prostredníctvom realizácie koordinovaných aktivít partnerov disponujúcich dlhoročnými skúsenosťami a profesionálnymi metódami práce. Zamýšľaným efektom bude udržateľnosť tradícií prostredníctvom tanca, piesne a rituálov so zvýšeným záujmom obyvateľov susedných regiónoch, ako aj turistov z iných krajín. Okrem toho, to povedie k posilneniu udržateľnosti kultúrnych hodnôt, ktoré sa etablovali na poľsko - slovenskom pohraničí vďaka tu žijúcej komunite. Propagácia kultúrneho dedičstva v Podkarpatskom vojvodstve a Prešovskom samosprávnom kraji sa bude realizovať v tradičnej podobe prostredníctvom workshopov, výstav , koncertov a prostredníctvom nástrojov IKT , internetu aj prostredníctvom elektronického katalógu, ktorého obsahom bude celosvetovo dostupný adresár interpretov ľudovej kultúry pôsobiacich v pohraničných oblastiach.

 

Popis aktivít

1. Workshopy

Sedemdňový workshop na území Poľska, počas ktorého sa slovenská mládež (20 osôb) spolu s poľskou mládežou (20 osôb), naučia rzeszowské tance. Ďalší tanečný workshop sa uskutoční na Slovensku, kde sa počas jedného týždňa spoločne naučia zemplínske tance. Na workshopoch sa oboznámia aj s tradičnými remeslami z oblasti Rzeszowa a Zemplína. Starostlivosť o mládež je zabezpečená profesionálnymi pedagógmi. Workshop bude vedený skúsenými odborníkmi. Tanečné workshopy sa realizujú v mesiaci júl v Poľsku a Slovensku. Cieľom úlohy je naučiť slovenskú aj poľskú mládež ľudové tance z oblasti Zemplína a oboznámiť ich s tradičnými remeslami. Každý pobyt bude obsahovať 6 lekcií ľudového tanca pod vedením choreografa. Termín: júl 2017

2. Výlety a remeselné dielne

V rámci oddychu účastníci workshopu navštívia turisticky atraktívne historické pamiatky a prírodné lokality Prešovského samosprávneho kraja a Podkarpatského vojvodstva. Počas troch výletov na Slovensku a troch v Poľsku sa tanečníci oboznámia s históriou a kultúrnymi či prírodnými pamiatkami. Výlety do turisticky atraktívnych miest poskytnú vedomosti o histórii a spoločnom kultúrnom dedičstve Karpát prihraničnej oblasti. Remeselné dielne pod vedením skúsených lektorov oboznámia účastníkov projektu s tradičným remeslom podkarpatského vojvodstva a Zemplína. V posledný deň pobytu si pripravia spoločenský večer, na ktorom predvedú spoločné choreografie v zemplínskych krojoch. Termín: júl 2017

3. Koncert

Spoločný koncert slovenskej a poľskej mládeže prezentujúcich svoje zručnosti a vlastné programy. Na koncertoch vystúpia účastníci workshopu , ktorí predstavia svoje výkony vranovskému aj rzeszowskému publiku. Koncerty sa uskutočnia vo Vranove n. T. ale aj v Rzeszowe. Pre tento účel sa nakúpia ľudové kroje. Termín: august – november 2017

4. Elektronický katalóg

Súčasťou projektu je vytvorenie elektronického katalógu, ktorého obsahom bude zoznam interpretov ľudových piesní a tancov z PL-SK pohraničia. Na webovom portáli vytvorenom pre tento účel budú umiestnené informácie o interpretoch ľudovej kultúry pohraničia. To znamená zostavenie databázy ľudových súborov, speváckych skupín, jednotlivcov atď. Členenie interpretov podľa abecedy, štátnej príslušnosti, národnosti, žánru. Databáza bude obsahovať názov telesa, adresu, krátky opis činnosti, kontaktnú osobu a dostupné kontakty alebo aj fotografiu a zvukový alebo video súbor. Tieto údaje budú verejne dostupné každému.

Program cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020
 Spolufinancované Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 
 

Výhradnú zodpovednosť za obsah tejto web stránky nesú jej autori
a nedá sa stotožniť s oficiálnym stanoviskom Európskej únie a Euroregiónu Karpacki / VÚC Prešov

Mediálni partneri