Mestský dom kultúry, prísp. org.vCard QR Code

IČO : 355 190 88, DIČ : 2020630898

Kontaktné údaje :

Mobil : +421 918 955 272 - Pokladňa Domu kultúry poskytuje informácie o filmových a kultúrnych predstaveniach, predaj a rezervácie vstupeniek.
E-mail
: info@kulturavranov.sk
Telefón :
057/ 48 815 10, 057/ 44 639 50

Bankové spojenie :

Názov banky : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu
: SK34 0900 0000 0005 6074 9407

Adresa :

M. R. Štefánika 875/200
093 01  Vranov nad Topľou
Slovenská republika

Naša poloha:

Prosíme tých, ktorí prichádzajú cez Košice aby zvolili Sečovce ako miesto prejazdu.

Kľúčový poriadok Domu kultúry :
Pondelok 6:00 - 18:30
Utorok 6:00 - 18:30
Streda 6:00 - 21:45
Štvrtok 6:00 - 21:45
Piatok 6:00 - 21:45
Sobota 8:45 - 12:15, 15:30 - 21:45
Nedeľa 15:30 - 21:45

Budova Domu kultúry bude uzamknutá ihneď po ukončení filmového predstavenia v kine Mladosť alebo kultúrnom predstavení v Estrádnej sále. V prípadoch, keď sa filmové predstavenie neuskutoční, budova bude uzamknutá o 20:00.

Kontakty na pracovníkov :
Útvar riaditeľa:
Mgr.Peter Novák poverený riadením MsDK peternovak@kulturavranov.sk
Mgr. Renáta Hajníková sekretárka, pokladníčka, PaM sekretariat@kulturavranov.sk
Ing. Martin Križan, PhD. ekonóm, účtovník martinkrizan@kulturavranov.sk
Útvar kultúry, výchovy a propagácie: programove@kulturavranov.sk
Bc. Marián Sobota samostatný kultúrny referent sobotamaros@kulturavranov.sk
centrummladeze@kulturavranov.sk
Silvia Nusová samostatný kultúrny referent silvianusova@kulturavranov.sk
Radoslav Gajdoš samostatný kultúrny referent tv@kulturavranov.sk
Útvar prevádzky DK:
Peter Tóth vedúci oddelenia petertoth@kulturavranov.sk
Peter Pastir požiarny a bezpečnostný technik pastir@kulturavranov.sk
Ján Kertis zvukár, prevádzkový elektrikár zvukar@kulturavranov.sk
Ján Bindas domovník, údržbár, kľučová služba
Iveta Andrejková upratovačka
Zlatica Kaščáková upratovačka
Kino:
Ľudovít Gazda vedúci kina ludovitgazda@kulturavranov.sk
Kamila Turanská pokladníčka kina a kultúrnych podujatí info@kulturavranov.sk
kamilaturanska@kulturavranov.sk
Predstavenie zrušené

Televízne štúdio

 Mestský dom kultúry vo Vranove n. T. od roku 2008 riadi činnosť Mestskej Internetovej televízie. V uplynulých troch rokoch pracovníci MsDK poskytovali občanom nášho mesta službu mestskej televízie prostredníctvom webového portálu vranov.intv.sk. Obsahom tejto služby boli aktuálne informácie o spoločenskom dianí v našom meste. Touto formou sme prinášali okrem iného aj podrobné informácie o pripravovaných aj realizovaných podujatiach v DK. Tieto reportáže boli odvysielané aj prostredníctvom regionálnej televízie Zemplín.

Prínosom tejto služby je  archív, prostredníctvom ktorého je možné sledovať aj napríklad zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou v ktoromkoľvek čase bez teritoriálneho obmedzenia. Cez reportáže a dlhšie filmové záznamy z kultúrnych či športových podujatí  má možnosť verejnosť sledovať pestrú činnosti našej organizácie. V snahe o čo najväčšiu propagáciu vlastnej činnosti sme uviedli do prevádzky vynovený internetový portál www.tvvranov.sk.  Na tomto portály môžu občania mesta získať najaktuálnejšie informácie o dianí v Dome kultúry a zároveň môžu písať svoje pripomienky, podnety a návrhy našim jednotlivým oddeleniam.

Mediálni partneri