Workshopy remesla 2.- 4.6.2021 Hotel Patriot Vranov nad Topľou .

Drevorezba – Drôtikovanie - Paličkovaná čipka.

V rámci Piatej úlohy: (Ú5) „Uskutočnenie workshopov, informačných stretnutí“ sme hneď po uvoľnení protipandemických opatrení zrealizovali tri Workshopy remesla. Na základe stratégie subznačiek – skúmaných 3 etnografických oblastí na východe Slovenska, sme vyčlenili v každom z troch regiónov Zemplín, Šariš, Zamagurie najviac typický druh remesla s cieľom jeho popularizácie a podnecovania potenciálnych turistov k návšteve týchto území. Tieto podklady sme využili na prípravu zaujímavých, kreatívnych a nápaditých workshopov – drevorezby, drôtikovania a paličkovanej čipky. Všetky workshopy sa realizovali postupne od 2.- do 4. 6. 2021 v príjemnom prostredí Hotela Patriot vo Vranove n. T. v čase od 9.00 h do 19.00 h. Každý z workshopov za prítomnosti 18 účastníkov, ale aj médií TV B52 a Rádia Regína Východ otvoril manažér projektu Ing. Alfonz Kobielsky, ktorý porozprával prítomným o cezhraničnej spolupráci medzi Poľskom a Slovenskom, spomenul program Interreg s ktorého je projekt EtnoCarpathia financovaný a dozvedeli sa základné informácie o cieľoch projektu a smerovaní PL-SK spolupráce.

V stredu 2. 6. 2021 sa uskutočnil Workshop Drevorezby, ktorý viedol lektor pán Alexander Orlík. Prítomných účastníkov oboznámil zo základmi drevorezby. Predstavil im teoretickú a praktickú stránku tohto zaujímavého remesla. Pristavil sa pri každom stole a pomáhal, či radil ako si predkresliť predlohu na drevo a ako treba bezpečne narábať s dlátkami a nožíkmi. Porozprával o tom, aké drevo je najvhodnejšie a čo predchádza jeho opracovaniu. Nezabudol pripomenúť bezpečnosť práce s ostrými predmetmi. Upútal aj vlastnými prácne vyrezanými drevorezbami. Neopomenul úpravu dreva alebo jeho ošetrovanie. Tento celodenný workshop navštívilo 18 účastníkov rôznych vekových kategórií, ale i pohlavia. Bol zaujímavý a poučný. Mnohých motivoval k účasti na ďalších remeselných workshopoch.

Dňa 3. 6. 2021 sme pokračovali v tej istej miestnosti Workshopom drôtikovania alebo drotárstva. Viedla ho pani Mária Hudecová, ktorá prítomným predviedla vlastné práce ako sú drôtikovaním dekorované sviece a vajíčka. Lektorka sa pristavila pri každom účastníkovi osobne a radila ako postupovať a tvoriť túto krehkú krásu. Prešli spoločne teoretickú a praktickú časť a postup drôtikovania. Pri tvorbe použili sviece a vajíčka, ktoré dekorovali a ozdobovali. Lektorka im dala základy remesla, ale i podporu a pomocnú ruku pri tvorbe s drôtom. Účastníci si svoje prácne vytvorené diela mali možnosť vziať so sebou po ukončení workshopu.

Nasledujúci deň v piatok 4.6.2021 sme pokračovali Workshopom paličkovanej čipky – vzor Solivarská čipka, ktorý viedla lektorka Katarína Kaščáková. Lektorka si priniesla svoje vlastné výrobky ako inšpiráciu pre začínajúcich čipkárov. Oboznámila účastníkov s históriou vzniku paličkovanej čipky. Dozvedeli sme sa aj to, že paličkovanú čipku smeli robiť, ako aj nosiť iba ženy z vyšších spoločenských vrstiev. Bola znakom bohatstva. Poskytla účastníčkam základy paličkovanej čipky na 15 vlastných valcoch a paličkách. Pravá čipka alebo výšivka je dnes veľmi vyhľadávaním módnym prvkom pri tvorbe odevov. Každý zo spomínaných workshopov bol tvorivý a nápaditý. Naučil účastníkov workshopov základom remesla, ale hlavne podnietil ich chuť a záujem o tradičné ľudové umenie a tvorbu. Účastníci si navzájom s lektormi vymenili kontakty a plánovali už osobné stretnutia a konzultácie. Poznatky ktoré nadobudli na workshopoch zužitkujú pri tvorbe niektorého zo spomínaných remesiel. Medzí účastníkmi a lektormi vládla priateľská a pohodová atmosféra.

Priestory Hotela Patriot sme označili plagátom, ktorý návštevníkov zariadenia informoval o pripravovaných workshopoch remesiel. Plagátom, pozvánkou a časovým harmonogramom sme označili aj miestnosť v ktorej sa workshopy konali. Obsahovali logo programu, názov projektu a ostatné náležitosti. Zároveň sme v miestnosti umiestnili roll up a textilnú stenu, ktorá informovala účastníkov o projekte. Rozmiestnili sme stoly tak aby každý účastník sedel sám s dostatočným odstupom. Pri vchode sa nachádzala dezinfekcia a rúška, ktoré si účastníci mohli vziať. Na každom celodennom workshope sa zúčastnilo 18 osôb z každého workshopu bola vyhotovená prezenčná listina a fotodokumentácia. Účastníkom bol poskytnutý materiál, náradie, celodenná strava a tri kreatívne workshopy s odborným výkladom a praktickými ukážkami ľudovo- umeleckej tvorby. Aktivita sa uskutočnila v plnom rozsahu v súlade s projektovou dokumentáciou. Boli splnené všetky ukazovatele projektu. Z priebehu workshopov bola vyhotovená TV B52 reportáž:

Mediálni partneri