Partnerstvom k spoločnému rozvoju Európsky fond regionálneho rozvoja Prešovský samosprávny kraj

Medzinárodný festival GAŠTANČEK 2013
„Príprava a realizácia festivalu populárnej piesne
Gaštanček 2013“

3. - 25. 5. 2013

Určite máte v živej pamäti obraz nedávno zakvitnutých gaštanov. Práve tento strom je symbolom nám dobre známeho festivalu Gaštanček 2013. Aj tento rok sa do tohto súťažného festivalu detských spevákov populárnej piesne pre deti od 10 do 15 rokov zapojilo 6 slovenských a 5 poľských finalistiek.

Vo štvrtok 23. mája 2013 o 19.00 predstúpili v Estrádnej sále Domu kultúry vo Vranove n. T. pred divákov vo viere ukázať sebe i svetu svoj talent. Ten hodnotila odborná porota. O svoj dar spevu sa s divákmi podelili aj druhýkrát a to v piatok 24. mája 2013 o 10.00 hodine. Na pozvanie organizátorov medzinárodného festivalu Mestského domu kultúry vo Vranove n. T. a MDK v Rzeszowe prišli vyjadriť svoj obdiv finalistkám aj žiaci miestnych základných škôl. Finalistky spievali s hudobným doprovodom skupiny Funny People. Ich spoločný výkon ocenili diváci spontánnym potleskom. Ten si zaslúžila aj dievčenská vokálna skupina Sassy Dolls z Vranova n. T., ktorá sa stala hosťom festivalu. Všetkých 11 finalistiek si domov odniesli okrem pekných spomienok a užitočných skúsenosti aj 11 krásnych cien. Pri ich odovzdávaní asistovali riaditeľom oboch kultúrnych stánkov a to riaditeľovi Mestského domu kultúry vo Vranove n. T. Ing. Alfonzovi Kobielskému a nášmu cezhraničnému partnerovi z Poľska riaditeľovi MDK z Rzeszowa Boguslwovi Tomczakovi aj ochotní dobrovoľníci, ktorí si aspoň na malú chvíľu chceli veľkých plyšových macov požičať. Náš región reprezentovali: Alexandra Janová a Michaela Maselková z Vranova, Iveta Janočková z Hanušoviec a Katarína Janičová zo Žalobína.
           Porota udelila zvláštne ceny absolútny laureát festivalu pre Olíwiu Skóra z Rzeszowa, laureátkou festivalu sa stala Lucia Jarošíková z Margecian, Alexandra Stawarz z Rzeszowa a Martina Drozdyová z Levoče získali cenu poroty za kvalitný interpretačný prejav.

Pódiové skúšky s doprovodnou kapelou
- Príprava a realizácia festivalu
populárnej piesne Gaštanček 2013

19. a 20.4 2013

V projekte bola v 4. mesiaci naplánovaná a zrealizovaná aj 2. aktivita  projektu - Príprava a realizácia festivalu populárnej piesne Gaštanček 2013, uskutočnila sa 19. 4. 2013 o 16.00 h v Estrádnej sále Domu kultúry vo Vranove n. T.. Táto aktivita mala podobu nácviku spevu a pódiových skúšok 6 finalistiek Festivalu Gaštanček 2013 z Poľska s doprovodnou kapelou Funny People. Na skúške s kapelou si prešli spoločne tóniny, vhodnosť výberu skladieb, prešli si celú štruktúru piesní a ich rizikových miest a urobili si hlasovú rozcvičku. Zároveň si finalistky festivalu vyskúšali spev druhej piesne na hudobný podklad ako t.z. halfplayback. Nasledovala večera účastníkov o 18.00 h a o 19.00 h ubytovanie v hoteli Patriot. Po voľnom programe v meste sa o 22.00 h uložili na spánok. V sobotu 20. 4. 2013 hneď po raňajkách v hoteli sa hostia premiestnili do budovy Domu kultúry kde od 10.00 hodine pokračovali hlasové cvičenia a pódiové skúšky na ktorých sa tento krát zúčastnili aj 6 finalistiek zo Slovenska. Súťažiace sa navzájom zoznámili s kapelou a nacvičili piesne na festival Gaštanček, ktorý sa uskutoční v dňoch 23. a 25. 5. 2013. O 12.30 h nasledoval obed a po ňom koniec pódiových skúšok.

Pracovné stretnutie partnerov projektu s názvom
„Príprava a realizácia festivalu populárnej piesne
Gaštanček 2013“

25. 3. 2013

V projekte bola v 3. mesiaci naplánovaná 2. aktivita  - „Príprava a realizácia festivalu populárnej piesne Gaštanček 2013“.  Realizovalo sa pracovné stretnutie 25. 3. 2013 „Príprava a realizácia festivalu populárnej piesne Gaštanček 2013“.
       V pondelok 25. 3. 2013 o 16.00 hodine sa v priestoroch Domu kultúry vo Vranove n. T. uskutočnilo v rámci druhej aktivity tretie pracovné stretnutie partnerov projektu s názvom: Príprava a realizácia festivalu populárnej piesne Gaštanček 2013. Na základe vyplnených prihlášok, demo nahrávok ich hlasu a skladieb s ktorými chcú deti vo veku od 10 do 15 rokov súťažiť sa uskutočnil výber 12 finalistov festivalu populárnej piesne Gaštanček 2013. Z 9 prihlásených súťažiacich zo Slovenska postúpilo do festivalu 6 finalistov a z 9 prihlásených z Poľska postúpilo tiež 6 súťažiacich do finálového kola festivalu, ktorý sa uskutoční 23. - 25. 5. 2013 v DK Vranov n. T. Keďže jednu pieseň súťažiaci spievajú na halfplayback a druhú s kapelou, na pracovnom stretnutí sa stanovil aj termín skúšky s hudobnou skupinou na 20.4.2013 v DK Vranov n. T. Zároveň sme písomne alebo e-mailom informovali súťažiacich o postupe do súťaže alebo o tom, že nepostúpili do finálového kola festivalu. Médiám sme 19.3.2013 odoslali príspevok o začatí projektu jeho aktivitách, prínose, cieľoch, cieľovej skupine, o výške získaných  finančných prostriedkov ale aj financovaní a jeho zdrojoch./Vranovský hlásnik, Vranovské Spektrum, Vranovské novinky, TASR a umiestnili na www.kulturavranov.sk/viac-o-mikroprojekte a na stránky regionvt.sk/uvod/aktuality/6241-vranov-sa-zapojil-do-noveho-projektu-s-nazvom-kultura-bez-hranic, vranov.korzar.sme.sk/c/6742075/vranovcania-si-uziju-kulturu-spolu-s-poliakmi.html. V marci sme vykonali prieskum trhu na ubytovacie zariadenia, na občerstvenie, stravu a prepravu účastníkov jednotlivých aktivít projektu /mikrobus a autobus/, prieskum trhu sme urobili aj na nákup notebooku a tlačiarne. Aktivita sa realizovala 25.3.2013 v plnom  rozsahu v súlade s projektom.

Pracovné stretnutie partnerov projektu s názvom
„Príprava a realizácia festivalu populárnej piesne
Gaštanček 2013

9. a 10. 2. 2013

V projekte bola v 2. mesiaci naplánovaná 2. aktivita  - „Príprava a realizácia festivalu populárnej piesne Gaštanček 2013“.  Realizovalo sa pracovné stretnutie 9. a 10. 2. 2013 „Príprava a realizácia festivalu populárnej piesne Gaštanček 2013“.
V druhom mesiaci  9. 2. 2013 sa o 16.00 hodine v priestoroch Domu kultúry vo Vranove n. T. uskutočnilo v rámci druhej aktivity druhé pracovné stretnutie partnerov projektu s názvom: Príprava a realizácia festivalu populárnej piesne Gaštanček 2013, na ktorom sa rozdeľovali konkrétne úlohy partnerov týkajúce sa jednej z aktivít projektu Kultúra bez hraníc Rzeszow - Jaslo - Vranov nad Topľou. Vyhlásila sa súťaž a informácie o pripravovanom súťažnom festivale populárnej piesne Gaštanček 2013 spolu s prihláškou sme dňa 7. 2. 2013 rozoslali e-mailom do 12 slovenských miest, 29 médiám /miestna tlač, rozhlas, TASR/ a 58 školám. Prihláška Gaštanček 2013 s informáciami bola zároveň umiestnená aj na www.kulturavranov.sk a zaslaná nášmu partnerovi Domu kultúry v Rzeszowe. Informácie odzneli aj v mestskom rozhlase a boli umiestnené v infoletáku a regionálnych novinách Vranovské Spektrum. Na tomto pracovnom stretnutí sa určil presný termín výberu finalistov festivalu na 25.- 26. 3. 2013 a stanovili sa užšie podmienky hodnotenia a výberu. Náš program ukončila spoločná večera. Na spomínané pracovné stretnutie partneri z Poľska obdŕžali pozvánku. Aktivita sa uskutočnila v plánovanom termíne i rozsahu v súlade s projektom.

Pracovné stretnutie partnerov projektu s názvom
„Príprava a realizácia festivalu populárnej piesne
Gaštanček 2013“

30. a 31. 1. 2013

V projekte bola v 1. mesiaci naplánovaná 2. aktivita  - „Príprava a realizácia festivalu populárnej piesne Gaštanček 2013 “.  Realizovalo sa pracovné stretnutie 30. a 31. 1. 2013 „Príprava a realizácia festivalu populárnej piesne Gaštanček 2013“.
       V prvom mesiaci realizácie projektu sa uskutočnilo pracovné stretnutie v Dome kultúry vo Vranove nad Topľou v dňoch 30. až  31. 1. 2013 v rámci druhej aktivity s názvom „Príprava a realizácia festivalu populárnej piesne Gaštanček 2013“. Išlo o pracovné stretnutie partnerov projektu Kultúra bez hraníc Rzeszow – Jaslo – Vranov nad Topľou, ktoré sa uskutočnilo v stredu 30. 1. 2013 o 16.00 hodine sa v priestoroch Salónika Domu kultúry vo Vranove n. T. Zúčastnili sa ho: riaditeľ Mestského domu kultúry vo Vranove n. T. /MsDK/ Ing. Alfonz Kobielsky, riaditeľ Domu kultúry mládeže v Rzeszowe /MDK/ Mgr. Boguslaw Tomczak, zástupkyňa riaditeľa Domu kultúry mládeže v Rzeszowe Anna Gargala, koordinátor projektu Silvia Nusová, Mgr. Peter Novák a Renáta Hájniková. Na pracovné stretnutie partneri z Poľska obdŕžali pozvánku. Fotodokumentácia bude použitá k propagácii projektu. Hlavnou témou pracovného stretnutia bola príprava a pokyny k realizácii festivalu populárnej piesne Gaštanček 2013. Na stretnutí sa dohodli bližšie podmienky plánovaných aktivít realizovaných v rámci mikroprojektu na celé obdobie t.j. január až december 2013. Zároveň sa podpísala nová Partnerská dohoda a vykonali zmeny v rozpočte /krátenie v Rozpočte projektu/. Po náročnom dni sa poľskí hostia ubytovali v hoteli Patriot a navečerali sa v spoločnosti slovenských partnerov. Ráno 31. 1. 2013 si prevzali Plán spoločne plánovaných aktivít v ktorom boli uvedené termíny aktivít spolu s miestom a počtom účastníkov či bližšou špecifikáciou podmienok v rámci spomínaného  projektu a odcestovali domov. Aktivita sa uskutočnila v plánovanom termíne i rozsahu v súlade s projektom.

Festival, pódiové skúšky a pracovné stretnutia boli realizované v rámci projektu Kultúra bez hraníc Rzeszow - Jaslo - Vranov nad Topľou.
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007-2013.

Mediálni partneri