Partnerstvom k spoločnému rozvoju Európsky fond regionálneho rozvoja Prešovský samosprávny kraj

Záverečná konferencia

14. - 15. 12. 2013

V 12. mesiaci sme mali naplánovanú poslednú aktivitu projektu Záverečnú konferenciu, ktorú sme v dňoch  od 14. - 15.12. 2013 vo Vranove n. T. úspešné zrealizovali. V sobotu 14. 12. 2013 sa v čase od 9.30 do 10.00 h schádzali v Dome kultúry vo Vranove  n. T. účastníci konferencie a registrovali sa podpisom v prezenčnej listine. O 10.00 hodine sa v miestnosti salónik DK na konferencii zišlo 73 hostí. Medzi nimi aj zástupcovia našich partnerských organizácii Jaselský dom kultúry v Jasle  a Mládežnícky dom kultúry v Rzeszowe. Na konferencii sa zúčastnil aj námestník riaditeľa Poľského inštitútu II. Tajomník veľvyslanca Poľskej republiky Tomasz Grabiński. Po úvodnom príhovore a predstavení účastníkov projektu si prítomní vypočuli z úst riaditeľa MsDK Ing. Alfonza Kobielského prezentáciu výsledkov projektu a jeho šiestich aktivitách a zároveň predstavil informačnú brožúru o výsledkoch projektu. Projekt a jeho aktivity návštevníkom priblížili aj riaditelia Jaselského Domu kultúry a Mládežníckeho domu kultúry v Rzeszowe. Prítomní riaditelia predstavili aj svoje predstavy ďalšej spolupráce v nasledujúcom období. Zároveň sme rozdali prítomným hosťom darčekové predmety propagujúce projekt a informačnú brožúru o výsledkoch projektu, jeho žiadateľovi a cezhraničných partneroch. Po skončení konferencie si výsledky projektu mohlo vzhliadnuť všetkých  73 hostí na výstave umiestnenej v alu rámoch na 1. poschodí DK. Výstava o výsledkoch projektu potrvá do konca januára 2014.  Nasledoval spoločný obed v reštaurácii Sonáta - Lahôdky DP Mitaľová a slávnostné ukončenie projektu. Naša doterajšia spolupráca ale nekončí. Bude sa intenzívne rozvíjať aj naďalej, čoho dôkazom je, že sme obdržali pozvánku na stretnutie do Jasla na 24. 1. 2014 kde sa bude konať pri  príležitosti podpisu zmluvy o spolupráci medzi mestami Vranov n. T. a Jaslo, stretnutie primátorov týchto miest. Po záverečnej fotografii nasledovala o 14.00 h rozlúčka s umelcami z Rzeszowa, ktorí autobusom a autami odcestovali späť domov. Delegácia a hosti z Jasla sa zdržali na pracovnom stretnutí s riaditeľom MsDK Vranov n. T. a koordinátorom projektu kde prebrali prípravu ďalších spoločných aktivít. Po ich odchode o 17.00 h do hotela Patriot sa riaditeľ MsDK a koordinátorka projektu spoločne s remeselníkmi odobrali na večeru v Sonáte. V nedeľu 15. 12. 2013 ráno sa remeselníci i naďalej úspešne reprezentovali na námestí pred budovou AOC. Nasledoval obed a po 16.00 h rozlúčka a odchod mikrobusom do Jasla a Rzeszowa. Ráno po raňajkách z hotela odišla aj delegácia z Jasla.

Na aktivity projektu sme rozoslali pozvánky. Miestnosti boli označené informáciou o aktivite a projekte. Boli v nich umiestnené vlajky a roll up. Boli vyrobené plagáty A3 ktoré propagovali 5. a 6. aktivitu projektu. Stánky boli označené povinnou publicitou. Na konferencii odzneli z úst riaditeľov oboch domov kultúry informácie o projekt a jeho financovaní. Fotodokumentácia s textovým popisom a prezentácia zo záverečnej konferencie sa nachádza na www. kulturavranov.sk .

Pracovné stretnutie

14. - 16. 11. 20133

V projekte bolo v 11. mesiaci naplánované aj zrealizované pracovné stretnutie k poslednej 6. aktivite projektu Záverečná konferencia. Stretnutie sa uskutočnilo v priestoroch Domu kultúry vo Vranove n. T. 15. 11. 2013 o 21.00 h a 16. 11. 2013 o 9.00 h za účasti Poľského partnera projektu Anny Gargaly a Boguslawa Tomczaka z Rzeszowa. Predložil sa spoločný návrh časového harmonogramu pre účinkujúcich v programe Rzeszow Vranovu ale aj pre jarmočníkov, ktorí budú prezentovať ľudovú umeleckú tvorbu s Vianočnou tematikou na námestí . Zároveň sme navrhli zoznam pozvaných hostí na 6. aktivitu projektu Záverečná konferencia. Hostí z PL strany v našom mene osloví manažérka pre zabezpečenie úloh na strane PL partnera A. Gargala a na strane našej Ing. A. Kobielsky riaditeľ MsDK Vranov n. T. a Silvia Nusová koordinátor projektu. Pridelili sme si úlohy spojené s nasledujúcimi aktivitami projektu.

Poľského partnera sme telefonický pozvali na pracovné stretnutie. Z pracovného stretnutia bola urobená fotodokumentácia a podpísaná prezenčná listina. Miestnosť bola označená informáciou o pracovnom stretnutí k aktivite projektu.

Pracovné stretnutie bolo realizované v rámci projektu Kultúra bez hraníc Rzeszow - Jaslo - Vranov nad Topľou.
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007-2013.

Mediálni partneri