Otvorenie výstavy v MDK v Rzeszowe s názvom Naši susedia
Ľudové kroje a výstavy žiakov SOŠ A. Dubčeka - Inšpirácie

30. marca 2012

  Mesto Vranov nad Topľou spoločne s poľským partnerom mestom Rzeszów v roku 2009 vstúpil do spoločného projektu obnovy, dobudovania a modernizácie svojich kultúrnych stánkov. Projekt zameraný na nadviazanie spolupráce na poli kultúry a zachovanie kultúrneho dedičstva nesie názov Ochrana kultúrneho dedičstva historických regiónov Zemplína a Rzeszowského vojvodstva, tradícia - súčasnosť - budúcnosť bol spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007-2013.  Počas tejto cezhraničnej spolupráce sme od roku 2010 zrealizovali viacero spoločných neinvestičných aktivít. Naše partnerstvo pokračuje aj po ukončení projektu čoho výsledkom je doteraz 17 zrealizovaných spoločných podujatí. Práve posledné z nich pripravil v piatok 30. marca 2012 náš poľský partner na pôde MDK v Rzeszowe, kde slávnostne otvoril výstavu II. Medzinárodnej výtvarnej súťaže s názvom "Naši susedia“. Výtvarné práce na tému „Ľudové kroje“ mohli do súťaže zasielať žiaci základných a stredných škôl z Podkarpatského vojvodstva /Poľsko/ a z Prešovského kraja /Slovensko/. Možnosť prihlásiť svoje výtvarné práce do tejto súťaže využilo 394 žiakov z Poľských a 226 zo Slovenských škôl. Svoju kreativitu, zručnosť a nadanie vo výtvarných prácach ukázali aj žiaci vranovských škôl: ZŠ Lúčna, ZŠ Juh, ZŠ Sídlisko II., ZŠ Bernolákova, SZUŠ odbor výtvarný, CZŠ sv. Dominika Savia, SOŠ Alexandra Dubčeka ale aj ZŠ v Sečovskej Polianke a Banskom
Za to, že naše mesto úspešne reprezentovali im srdečne ďakujeme. Po vzhliadnutí 620 výtvarných prác sa porota rozhodla oceniť v troch vekových kategóriách 93 víťazných prác /61 prác z Podkarpatského vojvodstva a 32  z Prešovského kraja/. Zaujímavé ceny a čestné uznania odovzdala porota autorom víťazných prác priamo na slávnostnom programe spojenom s otvorením výstavy. Za účasti autorov výtvarných prác, ich rodičov, učiteľov a prizvaných hostí ju spoločne otvorili riaditelia oboch kultúrnych stánkov Ing. A. Kobielsky riaditeľ MsDK vo Vranove n. T. a Bogusław Tomczak riaditeľ MDK v Rzeszowe. Z našich škôl získala v tejto medzinárodnej súťaži čestné uznanie v I. kategórii 7-10 rokov žiačka ZŠ Lúčna Viktória Durkajová pod odborným dohľadom Daniely Melkovej, v III. kategórii 15-18 rokov žiačka SOŠ Alexandra Dubčeka Anna Durkošová pod odborným dohľadom Márie Koščovej a čestné uznanie získala aj žiačka S-ZUŠ odbor výtvarný Kristína Olejárová pod odborným dohľadom Márie Križalkovičovej. Do výstavy sa dostali nielen víťazné práce ale aj práce, ktoré síce ocenenie nezískali ale porotu veľmi zaujali. Medzi ne patrili práce žiakov ZŠ Lúčna Alexa Gajdoša / učiteľka  Mária Komarová/ a žiačky Ley Belent-Novákovej / učiteľka Daniela Melková/, práca  žiačky SOŠ Alexandra Dubčeka - Miriam Červelákovej /učiteľka  Martina Koščová / a práca Radoslavy Hanusinovej zo ZŠ Sečovská Polianka /učiteľka Marta Kočišová/. Sprievodným podujatím tejto súťaže bolo aj otvorenie výstavy fotografií študentov 3. a 4. ročníka odboru propagačná grafika SOŠ Alexandra Dubčeka vo Vranove n. T. s názvom FOTO INSPIRATION. Strednú odbornú školu na nej zastupovala hlavná majsterka Bc. Mária Tatrayová. Nevšedný pohľad na ľudí, zvieratá, ale aj veci zvečnené na fotografiách, majú možnosť od dnes vidieť aj žiaci Rzeszowských základných a stredných škôl. Autorom všetkých výtvarných  prác blahoželáme! Spomínaným žiakom, školám a zvlášť učiteľom týchto mladých talentov sa chceme poďakovať za ich dôslednú prípravu a úspešnú reprezentáciu nášho mesta. Aj dnešné podujatie je dôkazom toho, že naša spolupráca a partnerstvo už dávno prerástlo hranice našich miest a regiónov.

Euroregion Karpacki

Aktivita bola organizovaná v rámci cezhraničnej spolupráce
medzi mestami Vranov nad Topľou a Rzeszów.

Erb mesta Rzeszów
Mediálni partneri