Pracovné stretnutie v Rzeszowe a Jasle

9. - 10. júla 2012

Účelom nášho pracovného stretnutia v poľskom meste Rzeszow dňa 9. 7. 2012 bolo doplnenie Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007-2013 o informácie cezhraničného partnera. Finančné prostriedky na podporu novo podávaného Mikroprojektu s názvom Kultúra bez hraníc Rzeszow - Jaslo - Vranov nad Topľou žiada Mestský dom kultúry vo Vranove n. T. Na základe predchádzajúcich pozitívnych skúsenosti si za svojho cezhraničného partnera vybral Dom kultúry mládeže v Rzeszowe s ktorým už jeden projekt úspešné v rokoch 2009 - 2010  realizoval a aktivity s ním spojené prebiehajú aj  naďalej po jeho ukončení. Okrem doplnenia podávaného projektu a jeho príloh sa medzi MsDK Vranov n. T. a MDK Rzeszow podpísala Dohoda o partnerstve v rámci realizácie projektu. Ako nového cezhraničného partnera sme oslovili a do projektu zapojili Jaselský dom kultúry. V utorok 10. 7. 2012 nasledovala návšteva partnera z Jasla s ktorým sme si  dohodli účasť našich obč. združení, tanečných, hudobných  a folklórnych skupín a umelcov na aktivitách. Zároveň sme im predložili  k podpisu Dohodu a partnerstve k novo podávanému mikroprojektu.

Euroregion Karpacki

Aktivita bola organizovaná v rámci cezhraničnej spolupráce
medzi mestami Vranov nad Topľou a Rzeszów.

Erb mesta Rzeszów
Mediálni partneri