Poľsko - Slovenská republika
Program cezhraničnej spolupráce 2007-2013

Mesto Vranov nad Topľou spoločne s poľským partnerom mestom Rzeszów vstúpil do spoločného projektu obnovy, dobudovania a modernizácie svojich kultúrnych stánkov. Modernizácia Domu kultúry vo Vranove bola zameraná hlavne na vytvorenie a skvalitnenie priestorov potrebných na realizáciu kultúrnych programov a nákup príslušnej techniky. Projekt zameraný na nadviazanie spolupráce na poli kultúry a zachovanie kultúrneho dedičstva nesie názov Ochrana kultúrneho dedičstva historických regiónov Zemplína a Rzeszowského vojvodstva, tradícia - súčasnosť – budúcnosť. Bol spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013“.

Úspešnou realizáciou projektu získal Mestský dom kultúry vo Vranove v roku 2010 nielen nový vzhľad ale zároveň sa vybudovala kvalitná základňa pre organizovanie kultúrnych podujatí. Realizáciou projektu tak vznikol kultúrny stánok obsahujúci moderné technológie počnúc klimatizáciu, vzduchotechnikou, elektronickým požiarnym systémom, kamerovým systémom, kvalitným zvukovým systémom, scénickou a svetelnou technikou. Dnes spĺňa všetky kritéria súčasnej doby.
V rámci modernizácie DK sa renovovali staré priestory DK a zároveň vznikli aj nové (Centrum mládeže). Hendikepovaní občania nášho mesta zrejme najviac ocenia bezbariérový vstup do budovy DK, ktorý zabezpečuje nový výťah. Finančné prostriedky z projektu umožnili aj nákup mobilného, zastrešeného pódia vybaveného modernou technikou, ktoré sa využíva na organizovanie mestských slávností, jarmočných kultúrnych programov a festivalov.

Ďalším veľkým prínosom projektu cezhraničnej spolupráce je vznik partnerstva s poľským mestom Rzeszów. V rámci cezhraničnej spolupráce bude v priebehu desiatich rokov realizovaných množstvo kultúrnych podujatí, tak na území nášho mesta, ako aj v poľskom Rzeszówe. Počas trvania projektu boli vykonávané nielen spomínané investičné, ale aj viaceré spoločné neinvestičné aktivity projektu, ktoré budú pokračovať i naďalej pod záštitou obidvoch partnerských miest aj po ukončení realizácie projektu. Spomeniem Vystúpenie FS Orgonina, Umelecký workshop žiakov SZUŠ odbor výtvarný, Medzinárodný festival umeleckých skupín pod názvom Nad Topľou i Wislokiem, ktoré sa konali v Rzeszowe kde naše mesto reprezentoval TK Dyno, DFS Cifroško a FS Orgonina, alebo Stretnutie slovensko-poľskej mládeže, ktorého dejiskom sa stal Vranov n. T.. V pamäti Rzeszowčanov ešte stále rezonuje nedávne vystúpenie FS Orgonina a skvelá prezentácia slovenských tradičných jedál a remesiel, ktorú zabezpečili pracovníci SOŠ Alexandra Dubčeka vo Vranove n. T pre niekoľko desiatok obyvateľov Rzeszowa na ich historickom námestí.

Mediálni partneri