Partnerstvom k spoločnému rozvoju

Ochrana kultúrneho dedičstva historických
regiónov Zemplína a Rzeszowského vojvodstva
tradícia - súčasnosť - budúcnosť

Europsky fond regionalneho rozvoja

Vzájomná spolupráca mesta Vranov nad Topľou s partnermi v Maďarsku, Poľsku, Čechách a na Ukrajine má už svoju históriu a kvalitatívne sa neustále rozvíja. Vychádzajúc z výhodnej geografickej polohy, je naše mesto predurčené rozvíjať a uchovávať tieto priateľské vzťahy a postupne ich prenášať do jednotlivých oblastí verejného života.
Mesto Vranov nad Topľou má v súčasnosti podpísané zmluvy o spolupráci s viacerými poľskými partnermi. Sú to mesto Dynów, gmina Nozdrzec, gmina Boguchvala a mesto Rzeszów. Môžeme konštatovať, že momentálne je na najvyššej kvalitatívnej úrovni vzájomná spolupráca s Poľskom najmä vďaka spoločným projektom.
Dňa 27. 11. 2009 sa v meste Rzeszów stretli zástupcovia partnerských miest Vranov nad Topľou a Rzeszów. Predmetom pracovného stretnutia, na ktorom Vranov nad Topľou zastupovali PhDr. Tomáš Lešo, primátor mesta, a Ing. Eva Pčolinská, prednostka Mestského úradu, bolo podpísanie Partnerskej zmluvy medzi obidvoma mestami. Podpis tejto zmluvy rozbehol realizáciu spoločného projektu s ukončením v decembri 2010.

podpisovanie

Mesto Vranov nad Topľou spolu s poľským partnerom mestom Rzeszów spracovalo a na schválenie predložilo projekt s názvom Ochrana kultúrneho dedičstva historických regiónov Zemplína a Rzeszowského vojvodstva, tradícia - súčasnosť – budúcnosť v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 - 2013. Tento projekt bol úspešný a 26. 10. 2009 primátor nášho mesta PhDr. Tomáš Lešo podpísal s Ministerstvom regionálneho rozvoja Poľskej republiky Zmluvu o poskytnutí finančného príspevku na projekt.
Schválený projekt spomínaných partnerských miest je zameraný na nadviazanie spolupráce na poli kultúry a zachovanie kultúrneho dedičstva oboch národov. Obidve mestá - tak Vranov nad Topľou, ako aj Rzeszów, majú bohaté skúsenosti s realizáciou rôznych kultúrnych podujatí a spoločne sa usilujú o to, aby tradičná kultúra nezostala zabudnutá, ale aby bola odovzdávaná mladšej generácii a zároveň šírená do oblastí cezhraničných vzťahov. Avšak na dosiahnutie týchto spoločných cieľov je potrebné vytvoriť dôstojné a kvalitné podmienky zaručujúce trvalo udržateľný rozvoj partnerských vzťahov. Vzhľadom na to vstúpili obidve samosprávy do spoločného projektu obnovy, dobudovania a modernizácie svojich kultúrnych stánkov. V meste Vranov nad Topľou je to Mestský dom kultúry, v meste Rzeszów Dom kultúry mládeže. Úspešnou realizáciou projektu získajú predmetné objekty úplne nový šat a vybuduje sa kvalitná základňa na organizovanie kultúrnych podujatí na obidvoch stranách hranice. Celý projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 - 2013 .

Na zabezpečenie cieľov sú v rámci realizácie projektu vykonávané :

1. investičné aktivity, ako je úprava a rekonštrukcia interiéru Mestského domu kultúry vo Vranove nad Topľou, výmena okien, úprava suterénnych priestorov – vytvorenie Centra mládeže, bezbariérová úprava prístupu do budovy a na jednotlivé poschodia – bezbariérový výťah, rekonštrukcia strechy; doplnenie vybavenia sály v Dome kultúry mládeže v Rzeszówe;

2. informačno – propagačné aktivity;

3. kultúrne aktivity - konferencia Ochrana kultúrneho dedičstva historických regiónov Zemplína a Rzeszowszczyny - tradícia - súčasnosť – budúcnosť, umelecké workshopy, výmenné koncerty tradičnej ľudovej kultúry z Vranova a Rzeszówa, výstava Tradičné umelecké remeslo Zemplína, v Rzeszówe medzinárodná súťaž detí a mládeže z Prešovského kraja a Podkarpatského vojvodstva, festival umeleckých skupín z Vranova a Rzeszówa a pod.

Celkový rozpočet projektu je takmer 2 milióny €, z toho rozpočet slovenskej strany je 1,64 milióna a poľskej 330 tisíc €. Príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prestavuje pre celý projekt sumu 1 670 000 €. Okrem toho na realizáciu projektu prispeje aj štát 10-timi percentami schváleného rozpočtu. Keďže cieľom projektu je rozvoj a udržiavanie spolupráce v oblasti kultúry medzi partnerskými mestami, jeho neoddeliteľnou súčasťou je aj realizácia rôznych spoločných neinvestičných aktivít striedavo u obidvoch partnerov.

 

 

Investičné aktivity projektu

 

Dom kultúry Vranov nad Topľou bol postavený v rokoch 1977 - 1987. Táto stavba už nespĺňala požiadavky z hľadiska technického vybavenia i z hľadiska vysokej energetickej náročnosti, preto bolo nevyhnutné pristúpiť k jej modernizácii. Modernizácia bola zameraná hlavne na vytvorenie priestorov potrebných pre realizáciu rôznych kultúrnych programov. Ťažiskom modernizácie budovy Domu kultúry je zlepšenie technických podmienok v hlavnej sále a v kinosále realizáciou stavebných úprav a zároveň aj zabezpečenie modernej ozvučovacej a osvetľovacia technika. Táto technika bude môcť byť v budúcnosti použitá aj mimo priestoru budovy pri organizovaní rôznych kultúrnych podujatí na námestí. V rámci projektu sa vyriešila výmena starých okien, rekonštrukcia a zateplenie zatekajúcej strechy kultúrneho domu, čím sa znížia náklady na vykurovanie a následne sa ušetrené finančné prostriedky použijú na realizáciu aktivít v rámci kultúrneho diania v meste. Výstavbou výťahu bol umožnený bezbariérový vstup do domu kultúry aj handicapovaným občanom. Tejto skupine ľudí tak umožní ľahšie sa stretnúť s kultúrou, umením ale aj priateľmi.
V objekte Domu kultúry vo Vranove n. T. sa nachádza estrádna sála, ktorej kapacita sa predmetnou modernizáciou zvýšila z pôvodných 400 až na 550 miest. Práve v estrádnej sále sa najčastejšie realizujú rôzne kultúrno - spoločenské podujatia, slávnosti, koncerty, klubové podujatia ale aj plesy. Ďalším priestorom domu kultúry ktorého sa dotkla predmetná modernizácia je kinosála. Po realizácii projektu bude slúžiť nielen na prezentáciu filmových noviniek alebo sa využije ako multifunkčný priestor pre organizovanie medzinárodných stretnutí. Suterénne priestory domu kultúry boli doteraz nevyužité. Modernizáciou vznikli priestory na realizáciu jednotlivých čiastkových cieľov projektu a vytvorilo sa potrebné Centrum mládeže, ktoré bude zastrešovať kultúrne aktivity mladých ľudí (stretávanie mladých, rôzne kultúrno-vzdelávacie aktivity pre mladých ľudí, priestor na realizáciu organizovanej kultúry, klubová činnosť, nácvik amatérskych skupín a pod.). 
Východisková situácia poľského partnera bola odlišná. Objekt Domu kultúry mládeže v Rzeszówe je objektom novým, ktorý bolo potrebné modernizovať a zariadiť príslušnou technikou. V rámci realizácie projektu bola zriadená rehabilitačná miestnosť pre zdravotne postihnutých občanov vrátane vybavenia. Taktiež bolo inštalované potrebné zariadenie do umeleckej sály, kompletne bola vybavená aj viacúčelová sála domu kultúry mládeže (osvetlenie, vzduchotechnika, ozvučenie, mobilné hľadisko a pod.).

Mediálni partneri