Mestský dom kultúry, prísp. org.vCard QR Code

IČO : 355 190 88, DIČ : 2020630898

Kontaktné údaje :

Mobil : +421 918 955 272 - Pokladňa Domu kultúry poskytuje informácie o filmových
a kultúrnych predstaveniach, predaj a rezervácie vstupeniek.
E-mail
: info@kulturavranov.sk
Telefón :
057/ 48 815 10, 057/ 44 639 50

Bankové spojenie :

Názov banky : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu
: SK34 0900 0000 0005 6074 9407

Adresa :

M. R. Štefánika 875/200
093 01  Vranov nad Topľou
Slovenská republika

Naša poloha:

Prosíme tých, ktorí prichádzajú cez Košice aby zvolili Sečovce ako miesto prejazdu.

Kľúčový poriadok Domu kultúry :
Pondelok 6:00 - 18:00
Utorok 6:00 - 18:00
Streda 6:00 - 21:45
Štvrtok 6:00 - 21:45
Piatok 6:00 - 21:45
Sobota 8:45 - 12:15, 15:30 - 21:45
Nedeľa 15:30 - 21:45

Budova Domu kultúry bude uzamknutá ihneď po ukončení filmového predstavenia v kine Mladosť alebo kultúrnom predstavení v Estrádnej sále.
V prípadoch, keď sa filmové predstavenie neuskutoční, budova bude uzamknutá o 20:00.

Kontakty na pracovníkov :
Útvar riaditeľa:
Ing. Alfonz Kobielsky Riaditeľ riaditel@kulturavranov.sk
director@kulturavranov.sk
Mgr. Renáta Hajníková sekretárka, pokladníčka, PaM sekretariat@kulturavranov.sk
Ing. Martin Križan, PhD. ekonóm, účtovník martinkrizan@kulturavranov.sk
Útvar kultúry, výchovy a propagácie: info@kulturavranov.sk
Mgr.Peter Novák vedúci oddelenia peternovak@kulturavranov.sk
Bc. Marián Sobota samostatný kultúrny referent sobotamaros@kulturavranov.sk
Silvia Nusová samostatný kultúrny referent silvianusova@kulturavranov.sk
Radoslav Gajdoš samostatný kultúrny referent tv@kulturavranov.sk
Ing. Alžbeta Hrabčáková samostatný kultúrny referent alzbetahrabcakova@kulturavranov.sk
Útvar prevádzky DK:
Peter Tóth vedúci oddelenia petertoth@kulturavranov.sk
Peter Pastir požiarny a bezpečnostný technik pastir@kulturavranov.sk
Ján Kertis zvukár, prevádzkový elektrikár zvukar@kulturavranov.sk
Ján Bindas domovník, údržbár, kľučová služba
Iveta Andrejková upratovačka
Zlatica Kaščáková upratovačka
Kino: info@kulturavranov.sk
Ľudovít Gazda vedúci kina ludovitgazda@kulturavranov.sk
Kamila Turanská pokladníčka kina a kultúrnych podujatí kamilaturanska@kulturavranov.sk

Virtuálna prehliadka Mestského domu kultúry

Vstupenky zo zrušených (preložených) podujatí, ktoré boli zakúpené v pokladni MsDK, môžete vrátiť
v pokladni MsDK.
Zakúpené vstupenky prostredníctvom internetu môžete vrátiť a to najneskôr pred začiatkom predstavenia a maximálne do 7 dní od ich zakúpenia požadovať za nich zaplatenú finančnú hodnotu. Musíte tak urobiť elektronickou písomnou žiadosťou. Formulár nájdete aj na tomto odkaze: Žiadosť o vrátenie vstupného.
Obsahuje:
 • názov, dátum a čas predstavenia,
 • rad a sedadlo/á,
 • meno a priezvisko, na ktorú boli tieto lístky zakúpené.
 • Ak žiadosť nebude obsahovať niektorý z uvedených údajov, nebude vybavená.
 • Ak je kúpa staršia ako 6 mesiacov od dnes uveďte IBAN účtu na ktorý chcete zaslať vstupné.
 • V prípade, že pri kúpe vstupeniek prostredníctvom internetu došlo síce k odpísaniu sumy z účtu zákazníka, ale vstupenky sa nezobrazili, reklamáciu vrátenia peňazí z dôvodu neposkytnutia služby si musíte uplatniť v banke, ktorá Vám vystavila platobnú kartu, prostredníctvom ktorej platba prebehla. Takéto reklamácie nemôže riešiť prevádzkovateľ.
Kupujúci, ktorý si zakúpi vstupenky prostredníctvom internetu, bez výhrad prijíma všetky ustanovenia týchto obchodných podmienok a je povinný sa nimi riadiť.

Modernizácia MsDK

Mestský dom kultúry, prísp. org. má za sebou prvé mesiace prevádzky, po rozsiahlej modernizácii budovy Domu kultúry vo Vranove nad Topľou (ďalej len DK). Modernizácia sa realizovala hlavne z prostriedkov Európskej únie, konkrétne z Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-slovenská republika 2007-2013. V priebehu roku 2010 v rámci modernizácie budovy DK boli vymenené okná, realizovala sa rekonštrukcia strechy (termo a hydroizolácia), vybudoval sa bezbariérový výťah. V celom objekte sa realizovala výmena vykurovacieho systému, čiastočne sa realizovala rekonštrukcia elektroinštalácie, modernizovali sa vstupné priestory, estrádna sála, kinosála. Vznikol tak kultúrny stánok obsahujúci moderné technológie (klimatizácia, vzduchotechnika, elektronický požiarny systém, kamerový systém, zvukový systém, scénická svetelná technika), ktorý spĺňa všetky kritéria súčasnej doby.

Hneď v prvých mesiacoch sme realizovali mnoho významných podujatí, spomeniem: Reprezentačný ples Vranovčanov, Ples Bukózy, divadelné predstavenie Divadla L+S, divadelné predstavenie so Zdenou Studénkovou, zábavný program vynikajúceho českého herca a rozprávača Miroslava Donutila, Klubový večer s Pavlom Hamelom, či vystúpenie PUĽS-u a FS Orgonina. Okrem týchto profesionálnych programov sme realizovali množstvo podujatí pre potreby našich škôl - školské akadémie, výstavy. Z tradičných podujatí spomeniem: Valentísky večer, Gospel song, Deň učiteľov, program ku Dňu matiek, Vranovské zborové slávnosti, Juniáles v Lesíku 1. mája atď. Z vlastných podujatí spomenieme hudobnodramatické pásmo o Ľudovítovi Štúrovi, podľa scenára PaedDr. Jozefa Švarbalíka pod názvom „Naposledy bolo slovo, slovo Ľudovítovo“. V našich priestoroch môžu návštevníci DK vidieť aj stálu expozíciu ľudovej tvorby na ktorej sa prezentujú viacerí regionálni umelci ako napríklad: umelecký kováč, keramikár, rezbár a čipkárka. Priestor prezentovať svoju tvorbu s ľudovou tematikou dostane každý amatérsky ale aj profesionálny umelec, ktorý prejaví záujem.

Veľkým prínosom modernizácie je vznik nových priestorov, ktoré majú slúžiť našej mládeži. V priestoroch bývalej Floridy a v ďalších suterénnych priestoroch DK vznikli tri nové sály, ktoré v priebehu letných mesiacov chceme pripraviť tak, aby už v školskom roku 2011/2012 mohli slúžiť mládeži v našom meste. Chcel by som touto cestou vyzvať mladých ľudí, ktorí by mali záujem podieľať sa na organizovaní a riadení činností v novovzniknutom Centre mládeže, aby sa prihlásili u pracovníkov Mestského domu kultúry, prísp. org. (ďalej len MsDK). Našou snahou je iniciovať vznik Mládežníckej rady pri MsDK, v ktorej bude zastúpenie študentov všetkých stredných škôl na území mesta a ktorá pod dohľadom pracovníkov MsDK bude organizovať a riadiť každodenný život v Centre mládeže.

Ďalším veľkým prínosom projektu cezhraničnej spolupráce je vznik partnerstva s poľským mestom Rzeszów. V rámci cezhraničnej spolupráce bude v priebehu desiatich rokov realizovaných množstvo spoločných kultúrnych programov, tak na území nášho mesta, ako aj v poľskom Rzeszówe. Spomeniem významné podujatie, ktoré bolo realizované 30. mája 2011 v Dome kultúry vo Vranove nad Topľou pri príležitosti Medzinárodného dňa detí pod názvom „ Naše deti“, kde naši občania mali možnosť zhliadnuť profesionálne výkony detí nášho mesta aj partnerského mesta Rzeszów. V rámci cezhraničnej spolupráce budú vo vstupných priestoroch DK v letných mesiacoch realizované výstavy poľských umelcov a pred budovou DK promenádne koncerty našich a poľských hudobníkov. Počas Letného jarmoku v mesiaci august bude realizovaný pred DK bohatý kultúrny program zložený zo slovenských a poľských účinkujúcich. Posledný augustový víkend sa naši občania môžu tešiť na 42. ročník Hornozemplínskych folklórnych slávností.

Prvé mesiace prevádzky priniesli mnoho neočakávaných situácií. Vzniklo mnoho pokolaudačných porúch, ktoré do značnej miery skomplikovali prevádzku v DK. Spomeniem časté poruchy výťahu, obnova prevádzky kina až v mesiaci apríl, poruchy elektroinštalácie, časté poruchy vzduchotechniky a vykurovania. Tie závady, ktoré bolo možné odstrániť za plnej prevádzky DK boli dodávateľom priebežne odstraňované a tie, ktoré vyžadujú prerušenie prevádzky, budú dodávateľom odstránené v mesiacoch júl a august.

V jarných mesiacoch sa v našich médiách objavila informácia, ktorú zverejnili filmoví distribútori a týka sa distribúcie filmových kópii v slovenských kinách. Obsahom tejto informácie je skutočnosť, že dňom 1. 1. 2012 končí výroba filmových kópií na celuloidovom páse a začína distribúcia filmov digitálnou formou. Pôvodne tento termín prechodu na digitál bol plánovaný na roky 2013-2014. Táto informácia spôsobila veľké starosti všetkým prevádzkovateľom jednosálových kín na celom Slovensku. Čo z toho vyplýva pre naše kino Mladosť? Pokiaľ sa nám do tohto termínu nepodarí zmeniť starú analógovú premietaciu technológiu na digitálnu, nebudeme mať čo v budúcom roku v našom kine premietať. Pre vážnosť situácie som okamžite v mesiaci máj o tejto skutočnosti informoval Mestské zastupiteľstvo vo Vranove nad Topľou a v súčasnosti pripravujeme projekt digitalizácie kina Mladosť. V tejto zložitej finančnej situácii najväčším problémom je vyfinancovanie digitálnej technológie, ktorej cena sa v súčasnosti pohybuje cca 170 tis. eur. Digitalizácia nášho kina umožní poskytovať občanom aj nové služby, ktoré pri klasickom analógovom premietaní doteraz neboli možné. Uvediem zopár príkladov:

 • 3D filmy za nižšiu cenu ako v cinemax-och aj v našom Kine Mladosť
 • vlastný filmový archív, možnosť rýchlej voľby filmového titulu na filmové predstavenie. Obsahom archívu môže byť niekoľko desiatok filmových titulov. Záleží od kapacity diskového priestoru.
 • možnosť priamych prenosov významných športových a kultúrnospoločenských podujatí z rôznych kútov sveta v 3D formáte,
 • uvádzanie premiérových filmov v tom istom čase, ako vo veľkých svetových kinách,
 • pútavé vzdelávacie programy pre základné a stredné školy v 3D formáte,
 • konferencie s možnosťou projekcie na veľkom plátne,
 • digitálna premietacia technika umožňuje premietanie z ľubovoľného zdroja videosignálu ( DVD prehrávač, počítač, USB kľúč, pevný disk, mobilný telefón...
 • možnosť reklamy pred filmovým predstavením

V uplynulých troch rokoch pracovníci MsDK poskytovali občanom nášho mesta službu mestskej televízie prostredníctvom webového portálu vranov.intv.sk. Obsahom tejto služby boli aktuálne informácie o spoločenskom dianí v našom meste. Touto formou sme prinášali tiež podrobné informácie o pripravovaných aj realizovaných podujatiach v DK. Tieto reportáže boli odvysielané aj prostredníctvom regionálnej televízie Zemplín. Prínosom tejto služby bol archív, prostredníctvom ktorého bolo možné sledovať zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou v ktoromkoľvek čase bez teritoriálneho obmedzenia. Webhostingové služby ( webový priestor a správu webu) nám poskytovala spoločnosť Apple Slovensko. Naša televízia bola pilotnou televíziou ich uvádzacieho projektu, ktorým poskytovali túto službu všetkým obciam a mestám na Slovensku. Po troch rokoch prevádzky spoločnosť Apple Slovensko túto službu prestala poskytovať. Podotýkam, MsDK mal túto službu zadarmo. Touto cestou by som chcel verejne poďakovať Bc. Jánovi Fedorňákovi za to, že počas týchto troch rokov nám bezplatne poskytol trasu na distribúciu videodát na webový portál. Tým, že prístup na náš televízny portál bol znemožnený, dostali sme mnoho pripomienok od občanov, prečo nie je táto služba momentálne funkčná. Chceme ich ubezpečiť, že rokujeme z viacerými poskytovateľmi služby internetovej televízie a v krátkom čase túto službu obnovíme.

Mestský dom kultúry organizuje kultúrne podujatia na základe svojho plánu, ktorý je súčasťou rozpočtu organizácie. Vzhľadom na to k organizovaniu finančne náročných podujatí pristupuje veľmi zodpovedne. Dôležitým ukazovateľom pre ekonomiku každého podujatia je predpredaj vstupeniek. Na základe počtu predaných vstupeniek v predpredaji vieme odhadnúť skutočný záujem o dané podujatie. Chceli by sme poprosiť verejnosť ak má záujem o predstavenie, nech využije možnosť zakúpenia vstupeniek v predpredaji.

Na záver by som chcel poďakovať naším občanom za kladné a povzbudivé slová, ktoré venujú pracovníkom MsDK pri návšteve podujatí v zmodernizovaných priestoroch DK.

Ing. Alfonz Kobielsky
riaditeľ MsDK

Mediálni partneri