Mestský dom kultúry, prísp. org.vCard QR Code

IČO : 355 190 88, DIČ : 2020630898

Kontaktné údaje :

Mobil : +421 918 955 272 - Pokladňa Domu kultúry poskytuje informácie o filmových a kultúrnych predstaveniach, predaj a rezervácie vstupeniek.
E-mail
: info@kulturavranov.sk
Telefón :
057/ 48 815 10, 057/ 44 639 50

Bankové spojenie :

Názov banky : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu
: SK34 0900 0000 0005 6074 9407

Adresa :

M. R. Štefánika 875/200
093 01  Vranov nad Topľou
Slovenská republika

Naša poloha:

Prosíme tých, ktorí prichádzajú cez Košice aby zvolili Sečovce ako miesto prejazdu.

Kľúčový poriadok Domu kultúry :
Pondelok 6:00 - 18:30
Utorok 6:00 - 18:30
Streda 6:00 - 21:45
Štvrtok 6:00 - 21:45
Piatok 6:00 - 21:45
Sobota 8:45 - 12:15, 15:30 - 21:45
Nedeľa 15:30 - 21:45

Budova Domu kultúry bude uzamknutá ihneď po ukončení filmového predstavenia v kine Mladosť alebo kultúrnom predstavení v Estrádnej sále. V prípadoch, keď sa filmové predstavenie neuskutoční, budova bude uzamknutá o 20:00.

Kontakty na pracovníkov :
Útvar riaditeľa:
Mgr.Peter Novák riaditeľ MsDK peternovak@kulturavranov.sk
Mgr. Renáta Hajníková sekretárka, pokladníčka, PaM sekretariat@kulturavranov.sk
Ing. Martin Križan, PhD. ekonóm, účtovník martinkrizan@kulturavranov.sk
Útvar kultúry, výchovy a propagácie: programove@kulturavranov.sk
Bc. Marián Sobota samostatný kultúrny referent sobotamaros@kulturavranov.sk
centrummladeze@kulturavranov.sk
Silvia Nusová samostatný kultúrny referent silvianusova@kulturavranov.sk
Radoslav Gajdoš samostatný kultúrny referent tv@kulturavranov.sk
Alžbeta Hrabčáková samostatný kultúrny referent alzbetahrabcakova@kulturavranov.sk
Útvar prevádzky DK:
Peter Tóth vedúci oddelenia petertoth@kulturavranov.sk
Peter Pastir požiarny a bezpečnostný technik pastir@kulturavranov.sk
Ján Kertis zvukár, prevádzkový elektrikár zvukar@kulturavranov.sk
Ján Bindas domovník, údržbár, kľučová služba
Iveta Andrejková upratovačka
Zlatica Kaščáková upratovačka
Kino:
Ľudovít Gazda vedúci kina ludovitgazda@kulturavranov.sk
Kamila Turanská pokladníčka kina a kultúrnych podujatí info@kulturavranov.sk
kamilaturanska@kulturavranov.sk

Umiestnenie plagátov

 

Informačné plochy slúžia na krátkodobú, ale aj dlhodobú propagáciu kultúrno-spoločenských akcií. Poplatok za umiestnenie a manipuláciu s plagátmi platí každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá chce plagát umiestniť na mestských plochách, ktoré využíva na propagáciu MsDK, prísp. arg., alebo ho žiada umiestniť v prospech tretej osoby, vždy však jedna z nich (ďalej poplatník).

Poplatník je povinný plagáty, ktoré chce takto umiestniť, doručiť na sekretariát MsDK k ich registrácii. Registráciou plagátov sa rozumie ich označenie pečiatkou.

Uhradiť poplatok za umiestenie a manipuláciu s plagátmi vopred, v hotovosti do pokladne MsDK, prípadne po doručení písomnej objednávky, je možné uhradiť poplatok bezhotovostným prevodom, na základe vystavenej faktúry.

 

Sadzba poplatku za umiestnenie plagátu a za manipuláciu s plagátom je
  • A4 - 0,02 €/ks/deň
  • A3 - 0,035 €/ks/deň
  • A2 - 0,07 €/ks/deň
  • A4 - 0,30 €
  • A3 - 0,40 €
  • A2 - 0,70 €

          alt   Tabuľka na výpočet výslednej ceny


MsDK platne zaregistrované plagáty umiestni na plochy tak, aby nedošlo k prelepeniu iného aktuálneho plagátu. Po uplynutí doby, na ktorú je plagát zaregistrovaný, MsDK tento plagát z plochy odstráni. Umiestnenie plagátov sa uskutočňuje každý UTOROK.

 


Prehľad výlepných miest a plôch v meste Vranov n. T.
Miesto Ulica Počet plôch
01 - Pri ZSŠ Drevárska Sídlisko Juh 3
02 - Nemocnica s Poliklinikou M. R. Štefánika 3
03 - Pred Domom kultúry M. R. Štefánika 3
04 - Na Trhovisku Ondavská ul. 3
05 - Pri križovatke k autobusovej stanici Staničná ul. 3
06 - Na Táni Mlynská ul. 3
07 - Lekáreň Pri troch medveďoch Námestie slobody 3
08 - Oproti Bazilike Minor Námestie slobody 3
09 - Komunál Námestie slobody 4
10 - Pri Domaši Duklianskych hrdinov 4
11 - Čemerné, oproti Pošte Čemerné 3
12 - Lomnica, pri Jednote Lomnica 3
Mediálni partneri