Výlep plagátov

Pri MsDK2 Výlepné - informačné plochy slúžia na krátkodobú, ale aj dlhodobú propagáciu kultúrno-spoločenských akcií. Pre propagáciu iných než kultúrno-spoločenských akcií je nutné kontaktovať výhradne spoločnosť ARDSYSTÉM s.r.o. Prostredníctvom nich Vaše plagáty upútajú pozornosť širokej verejnosti v centre mesta Vranov n. T. ale aj v jeho okrajových častiach. Výlep plagátov v meste Vranov n. T. zabezpečuje Mesto Vranov n. T. prostredníctvom pracovníkov Mestského domu kultúry vo Vranove n. T. Mestský dom kultúry má 15 výlepných miest na ktorých je celkovo 45 výlepných plôch. Vylepovanie sa uskutočňuje každý ŠTVRTOK. Každý plagát bude opatrený pečiatkou na dôkaz o zaplatení poplatku za výlep plagátov. Keďže výlepné plochy sú majetkom MsDK VT nie je možné si na týchto plochách svojvoľne zabezpečovať výlep plagátov. Objednávky sa prijímajú na sekretariáte MsDK, M. R. Štefánika 875/200, 093 01 Vranov n. T., kontakt: 057/ 44 639 50.

Sadzba poplatku za umiestnenie plagátu je 0,20 €/m2/deň a sadzba poplatku za vylepenie a odstránenie plagátu je

  • A5 - 0,0060 €/ks/deň
  • A4 - 0,0120 €/ks/deň
  • A3 - 0,0240 €/ks/deň
  • A2 - 0,0500 €/ks/deň
  • A1 - 0,1000 €/ks/deň
  • A5 - 0,06 €
  • A4 - 0,12 €
  • A3 - 0,24 €
  • A2 - 0,50 €
  • A1 - 1,00 €

          alt   Tabuľka na výpočet výslednej ceny

MsDK platne zaregistrované plagáty umiestni na výlepové plochy tak, aby nedošlo k prelepeniu iného aktuálneho plagátu. Po uplynutí doby, na ktorú je plagát zaregistrovaný, MsDK tento plagát z výlepovej plochy odstráni.

 

 


Prehľad výlepných miest a plôch v meste Vranov n. T. 

Miesto Ulica Počet plôch
01 - Pri ZSŠ Drevárska
Sídlisko Juh
3
02 - Nemocnica s Poliklinikou
M. R. Štefánika
3
03 - Letisko
M. R. Štefánika
3
04 - Pred Domom kultúry
M. R. Štefánika
3
05 - OD Royl
Ul. Duklianskych hrdinov
3
06 - Na Trhovisku
Ondavská ul.
3
07 - Pri križovatke k autobusovej stanici
Staničná ul.
3
08 - Na Táni
Mlynská ul.
3
09 - Lekáreň Pri troch medveďoch
Námestie slobody
3
10 - Oproti Bazilike Minor
Námestie slobody
3
11 - Komunál
Námestie slobody
4
12 - Pri Domaši
 
Duklianskych hrdinov
4
13 - Križovatka pri Osvetovom stredisku
 
Sídlisko 1. mája
1
14 - Čemerné, oproti Pošte
Čemerné 3
15 - Lomnica, pri Jednote
Lomnica
3

 

Mediálni partneri