Dokumenty MsDK
Názov zmluvy Účastník zmluvy Predmet zmluvy Hodnota zmluvy Uzavretá
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. Z201936561 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Dodávka zemného plynu viď zmluva 9.12.2021
Zmluva o vypožičke Folklórny súbor Orgonina, Vranov nad Topľou Užívanie nebytových priestorov viď zmluva 10.1.2022
Zmluva o vypožičke Folklórna skupina Kňahinka, Čičava Užívanie nebytových priestorov viď zmluva 10.1.2022
Zmluva o vypožičke Občianske združenie "NARCIS" Vranov nad Topl'ou Užívanie nebytových priestorov viď zmluva 10.1.2022
Zmluva o vypožičke Okresná organizácia Jednoty dôchodcov, Vranov nad Topl'ou Užívanie nebytových priestorov viď zmluva 10.1.2022
Zmluva o vypožičke Okresný výbor Slovenského zväzu chovateľov, Vranov nad Topl'ou Užívanie nebytových priestorov viď zmluva 10.1.2022
Zmluva o vypožičke Slovenský zväz telesne postihnutých, Vranov nad Topl'ou Užívanie nebytových priestorov viď zmluva 10.1.2022
Zmluva o vypožičke Slovenský zväz zdravotne postihnutých Vranov nad Topľou Užívanie nebytových priestorov viď zmluva 10.1.2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov Ondrej Buranský, 1. mája 1945/55, 031 01 Liptovský Mikuláš Užívanie nebytových priestorov viď zmluva 10.1.2022
Zmluva o vypožičke Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava Užívanie nebytových priestorov viď zmluva 10.1.2022
Zmluva o dodaní kultúrnebo vystúpenia OZ KĽUD na divadlo i film, Kladzany 185, 094 21 Kladzany Odohratie predstavenia "47 miľijoni 143 euri" viď zmluva 31.1.2022
Zmluva o sprostredkovaní koncertu LENKA promotion, s.r.o., Kysak 195, 04481 Kysak koncert Lenky Filipovej" viď zmluva 15.2.2022
Zmluva o dodaní kultúrneho vystúpenia SRANDA s.r.o., ul. JRD 298/28, 044 11 Trstené pri Hornáde koncert skupiny Ščamba viď zmluva 11.2.2022
Dodatok č. 3 k poistnej zmluve č. 8002005828 ČSOB Poisťovňa, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava Poistenie majetku viď zmluva 25.2.2022
Dohoda č. 22/40/060/54 o poskytnutí príspevku Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny,Námestie slobody 5,093 01 Vranov n/T Poskytnutie finančného príspevku na úhradu prevádzkových nákladov viď zmluva 9.3.2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-442-01409 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava Poskytnutie finančných prostriedkov - projekt Zlatý Gaštan 2000 € 11.3.2022
Zmluva o dodaní kultúrneho vystúpenia Folklórny súbor Vranovčan, Staničná 1241, 093 01 Vranov n/T Odohratie predstavenia "ZBOHOM" viď zmluva 14.3.2022
Zmluva o účinkovaní Alžbeta Madejová, Sídlisko II, 1216/42, 09301 Vranov n/T člen poroty na festivale Zlatý gaštan 100 € 28.3.2022
Zmluva o účinkovaní Mgr. Miroslav Alexovič, Mlynská 1337, 09301 Vranov n/T príprava scenára a moderovanie festivalu Zlatý gaštan 240 € 30.3.2022

Od 31.3.2022 máme povinnosť zverejňovať zmluvy v: Centrálnom registri zmlúv
Mediálni partneri