Občianske združenie Klub Sclerosic Multiplex „SLNEČNICA“ už tiež niekoľko rokov usporadúva v priestoroch Domu kultúry vo Vranove n. T. benefičný program s názvom Vďačnosť je pamäť srdca, ktorého cieľom je oboznámiť širokú verejnosť so zákerným ochorením akým je Skleróza Multiplex. Výťažok z koncertu každoročne použije občianske združenie Slnečnica na pomoc a podporu pacientov tejto nevyliečiteľnej choroby centrálneho nervového systém.

stretnutia :
druhý a štvrtý piatok od 13:00 do 17:00 hodiny

Kontakt : p. V. Sivuličová
                0918 52 65 48

 


           Vznikol na pomoc osobám s diagnózou SM, na podporu a povzbudenie tých pacientov, ktorí SM vzdorujú a na zmiernenie utrpenia tých, ktorí už bojovať nevládzu a sú odkázaní na starostlivosť a pomoc rodinných príslušníkov, lekárov, rehabilitačných pracovníkov a iných ľudí. SZSM je dobrovoľné, samostatné, apolitické občianske združenie. Združuje občanov s dg SM, ich rodinných príslušníkov, ako aj iných občanov bez ohľadu na politickú príslušnosť, rasu, svetonázor a náboženské vyznanie, ktorí chcú osobám s SM pomáhať a podporovať činnosť SZSM. Organizuje a podporuje organizovanie rekondično - rehabilitačných pobytov zameraných na zlepšovanie fyzickej a psychickej kondície osôb s SM, ktorí sú členmi SZSM. Podporuje vznik regionálnych klubov, ktoré sú nižšími článkami SZSM a občianskych združení, ktorých činnosť je zameraná na pomoc osobám s SM. Nadväzuje a rozvíja kontakty s organizáciami SM v zahraničí. Členom SZSM sa môže stať každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa stotožňuje s poslaním a cieľmi SZSM, uznáva a dodržiava stanovy SZSM a chce podporovať jeho činnosť. Členstvo vzniká podaním prihlášky a zaplatením členského príspevku.

 

 

 

Mediálni partneri