Mestský dom kultúry, prísp. org.vCard QR Code

IČO : 355 190 88, DIČ : 2020630898

Kontaktné údaje :

Mobil : +421 918 955 272 - Pokladňa Domu kultúry poskytuje informácie o filmových a kultúrnych predstaveniach, predaj a rezervácie vstupeniek.
E-mail
: info@kulturavranov.sk
Telefón :
057/ 48 815 10, 057/ 44 639 50

Bankové spojenie :

Názov banky : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu
: SK34 0900 0000 0005 6074 9407

Adresa :

M. R. Štefánika 875/200
093 01  Vranov nad Topľou
Slovenská republika

Naša poloha:

Prosíme tých, ktorí prichádzajú cez Košice aby zvolili Sečovce ako miesto prejazdu.

Kľúčový poriadok Domu kultúry :
Pondelok 6:00 - 18:30
Utorok 6:00 - 18:30
Streda 6:00 - 21:45
Štvrtok 6:00 - 21:45
Piatok 6:00 - 21:45
Sobota 8:45 - 12:15, 15:30 - 21:45
Nedeľa 15:30 - 21:45

Budova Domu kultúry bude uzamknutá ihneď po ukončení filmového predstavenia v kine Mladosť alebo kultúrnom predstavení v Estrádnej sále. V prípadoch, keď sa filmové predstavenie neuskutoční, budova bude uzamknutá o 20:00.

Kontakty na pracovníkov :
Útvar riaditeľa:
Mgr.Peter Novák poverený riadením MsDK peternovak@kulturavranov.sk
Mgr. Renáta Hajníková sekretárka, pokladníčka, PaM sekretariat@kulturavranov.sk
Ing. Martin Križan, PhD. ekonóm, účtovník martinkrizan@kulturavranov.sk
Útvar kultúry, výchovy a propagácie: programove@kulturavranov.sk
Bc. Marián Sobota samostatný kultúrny referent sobotamaros@kulturavranov.sk
centrummladeze@kulturavranov.sk
Silvia Nusová samostatný kultúrny referent silvianusova@kulturavranov.sk
Radoslav Gajdoš samostatný kultúrny referent tv@kulturavranov.sk
Útvar prevádzky DK:
Peter Tóth vedúci oddelenia petertoth@kulturavranov.sk
Peter Pastir požiarny a bezpečnostný technik pastir@kulturavranov.sk
Ján Kertis zvukár, prevádzkový elektrikár zvukar@kulturavranov.sk
Ján Bindas domovník, údržbár, kľučová služba
Iveta Andrejková upratovačka
Zlatica Kaščáková upratovačka
Kino:
Ľudovít Gazda vedúci kina ludovitgazda@kulturavranov.sk
Kamila Turanská pokladníčka kina a kultúrnych podujatí info@kulturavranov.sk
kamilaturanska@kulturavranov.sk
Zmenu termínu vystúpenia Vám oznámime v najbližšej dobe

Budova DK

Dom kultúry Vranov nad Topľou bol postavený v rokoch 1977 - 1987. Táto stavba už nespĺňala požiadavky z hľadiska technického vybavenia i z hľadiska vysokej energetickej náročnosti, preto bolo nevyhnutné pristúpiť k jej modernizácii. Modernizácia bola zameraná hlavne na vytvorenie priestorov potrebných pre realizáciu rôznych kultúrnych programov. Ťažiskom modernizácie budovy Domu kultúry je zlepšenie technických podmienok v hlavnej sále a v kinosále realizáciou stavebných úprav a zároveň aj zabezpečenie modernej ozvučovacej a altosvetľovacej technike. Táto technika bude môcť byť v budúcnosti použitá aj mimo priestoru budovy pri organizovaní rôznych kultúrnych podujatí na námestí. V rámci projektu sa vyriešila výmena starých okien, rekonštrukcia a zateplenie zatekajúcej strechy Kultúrneho domu, čím sa znížia náklady na vykurovanie a následne sa ušetrené finančné prostriedky použijú na realizáciu aktivít v rámci kultúrneho diania v meste. Výstavbou výťahu bol umožnený bezbariérový vstup do domu kultúry aj hendikepovaným občanom. Tejto skupine ľudí tak umožní ľahšie sa stretnúť s kultúrou, umením ale aj priateľmi.

V objekte Domu kultúry vo Vranove n. T. sa nachádza estrádna sála, ktorej kapacita sa predmetnou modernizáciou zvýšila z pôvodných 400 až na 600 miest. Práve v estrádnej sále sa najčastejšie realizujú rôzne kultúrno - spoločenské podujatia, slávnosti, koncerty, klubové podujatia ale aj plesy. Ďalším priestorom domu kultúry ktorého sa dotkla predmetná modernizácia je kinosála. Po realizácii projektu bude slúžiť nielen na prezentáciu filmových noviniek alebo sa využije ako multifunkčný priestor pre organizovanie medzinárodných stretnutí. Suterénne priestory domu kultúry boli doteraz nevyužité. Modernizáciou vznikli priestory na realizáciu jednotlivých čiastkových cieľov projektu a vytvorilo sa potrebné Centrum mládeže, ktoré bude zastrešovať kultúrne aktivity mladých ľudí (stretávanie mladých, rôzne kultúrno-vzdelávacie aktivity pre mladých ľudí, priestor na realizáciu organizovanej kultúry, klubová činnosť, nácvik amatérskych skupín a pod.).

Mediálni partneri